[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 069r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wj Meester jhan vleisch jhan van vijlbeke woutre van der gracht Gherart van boute
jhan de witte gaffelkin Gherart van den cruceweghe Ende jhan de scoutheete Scepenen van Gheroutsber-
ghe Maken cont ende kenleec allen den ghenen die desen tsiartre selen sien ofte hoeren lesen Dat min
vrouwe de prieuse ende de sustre van den ospitale van gheroutsberghe bi rade van haren prouiseures heb-
ben ghegheuen Clause van der Eecken den smet van Eeuersbeke een huus ende een erue gheleghen bouen
den steenputte Tuschen lisanen smeeds huse ende erue jn deene side Ende boudin srombouts huse ende erue jn
dander side Te houdene clause vorseit hem ende sinen oere van dien van den ospitale vorghenoemt omme eene
erfeleke rente tsiaers eeweleke duerende Dats te wetene omme Drie pont parisise elkes jaers goeder
munten Dat te wetene eenen parisisen ouer eenen penninc ofte eenen ouden groeten conincx tornoyzen vte
sconinx munten van vrankerike goet ende gaue elken ouer tien penninghe ende eenen hallinc of vijf oude
cleene zwarte tornoyze ouer vier penninghe parisise Te gheldene jn ghereeden penninghen ende jn alselker
munten alse vorseit es elkes jaers eeweleke duerende telken sente pieters daghe jn gaende van oechste
Ende emmer elcx jaers jn sente baefs daghe daer naest volghende vergolden te hebbene Ende jn manieren
ware dat sake dat claus vorseit hi of sin oer of de ghene die tvorseide huus ende erue houdende selen sin Niet
en golden de vorseide drie pont parisise jn alselker munten alse vorscreuen es miere vrouwen ende dien
van den ospitale vorghenoemt elkes jaers eeweleke duerende telken sente pieters daghe jngaende van
oechste ghelijc dat voren ghescreuen es ende sente baefs dach daer naest volghende ouer lede eer de
vorseide rente vergolden ware Dan so mochte min vrouwe ende die van den ospitale vorseit hant
slaen ane dat vorseide huus ende erue jn al den gheleeghe dat gheleghen ware ert vast ende naghelvast
ende houdent eeweleke paisiueleke alse hare proper huus ende erue sonder weder segghen van jemene ende
sonder eenech verbueren Alse warbi datter claus vors no sin oer no de ghene die tvors huus ende
erue houdende selen sin Nemmermeer der an eerhalen no reecken en mochten noch gheen recht der an
clameren en mochten hen ware bi wille ende bi consente van miere vrouwen der prieusen ende diere
van den ospitale vorghenoemt Voert es te wetene dat claus vorseit no sin oer no de ghene die tvor-
seide huus ende erue houden selen Nemmermeer dit vorseide huus ende erue becommeren en moghen
no poerters der op maken jn gheere manieren Ende daden sijt so ware thuus ende erue vorseit ver
buert jn al der seluer manieren dat hier voren ghescreuen es ende wel verclaert Ende voert es
oec te wetene dat dese vorseide rente comt van Ser claus gaylincx weghen ende dat mense bekoeren
moet ter capelrien bouf die hi gaf ende besette te singhene dagheleecx jnt ospitael vo[er]ghenoe[m]t
Ende omme dat wi scepenen vorghenoemt willen dat alle dese dinghen ghelijc dat voren ghescreuen
es Goet / vast / seker . Ende ghestade sin ghehouden ende bliuen teweleken daghen sonder malengien
So hebbe wi vor ons ende vor scepenen die na ons te gherousberghe scepenen selen sin desen tsiar
tre doen zeghelen bi der beden van beeden partien vorghenoemt met onsen conter sayeele vte han-
ghende jn kennessen van wareden De welke was ghemaect ghezeghelt ende ghegheuen jnt carna[c]ioen
ons heeren alse mens creef Dusentech Driehondert Ende viere ende Twintech jn kerssauonde

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]