[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5271 recto
Historiek
origPlace K674r
settlement regioRoosendaal.moeilijk.te.lokaliseren
region Noord-Brabant
Wij suster marie ghehete(n) van Renissien bider gratien gods abdisse in Rosendale / En(de) tghemeine Conuent vander seluer
stede vander bisscopdoeme van Camerike vander Ordenen van Cystians / wonende by waleem / Groete(n) allen den ghene(n)
die dese lette(re)n selen sien en(de) hore(n) lesen in Onsen lieue(n) here / Ende doen te wetene allen lieden / Dat Come(n) es Joncvr(ou)we
Edele vander melanen En(de) gaf ou(er) onsen gods huse van Rosendale vorghenomt / ellef / pont payments tsaers erfelex sijs
te ghildene ente betaelne deen helft tallen sente jans daghe(n) baptispten jn midden zomere / Ende dander helft tallen zente
bamissen / Op ene(n) beemt die hout / vijf . vierendeel mette(n) gronde luttel min ochte luttel meer ghelijc dat gheleghen
es ten berghe / En(de) die voertijts houdende was jan vander heese / En(de) jn maniere(n) dat me(n) van desen vorghenomden
ellef ponden / sal gheue(n) den here vander maelsteden / ene(n) / penninc luensche tsaers / En(de) ene(n) huse dat steet te mechele int
beghijnhof ghelijc dat wilen was en(de) maken dede her mathijs van Ekele / joncvr(ou)wen Edelen vander melane(n) vorghe
nomt ou(er) o[n]der vader / Drie po[n]t payments tsaers erfeleke / jn mindernissen van desen vorghenomden / ellef / ponden
welke drie pont vorghenomt me[n] ghilden en(de) betalen sal dene helft tallen zente jans daghen baptiste(n) jn midden zome(re)
En(de) dander helft tallen zente bamissen / En(de) wij sust(er) marie van Renissien Abdisse / En(de) tconuent ghemeinleke vorghenomt
Om(m)e dat wij willen dat dit vaste / ghestade / en(de) wale ghehouden bliue van Ons en(de) van onsen nacomelinghen / soe hebbe(n)
wij dese lette(re) gheseghelt met onsen vuthanghende(n) zeghelen / Ghedae(n) jnt jaer ons he(re)n doen men screef / Dusentegh Driehon
dert Tsestegh / en(de) achte Opten v[i]ere en twijntechsten dagh jn junius

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]