[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 20r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
WJ Rugger de tolnere ende goessin hameide Als Profste. Alaerd fabel ende Lodewiic wicke als Scepenen in de stede va Curt(ri)ke Jn die tiit .. Doen te wetene allen den ghe
nen die desen p(rese)nte lett(r)en zullen sien Of hoeren lesen .. Dat van enen debate dat was tusschen meester daniele den potghiete ende den he(r) Jhanne den walschen prochypapen
in sente martins kerke te Curt(ri)ke Of een zide / Ende henricke van den Erempthoute an dander zide .. Als van twintech scellinghe par. siaers die Jhan van den Ere(m)p
thoute henrix broeder was voers. gaf in ziin testament ghemaect ende gheordinert intJaer . Duzentech Drie hondert ende viertech Jn aller eleghen auende om(m)e [?] Jaer
ghetide mede te doene in sente martins kerke van Curt(ri)ke voers. te deelne int ghemeene also me es ghewone nv nieuwinghe te doene . Dewelke twintech scellinghe par.
siaers voers. Jhan besette ende bewijsde Jaerlix te heffene vp ziin quareelin huus staende in de papen strate tusschen Jhans clerx huus ende erue an deen zide . Ende bou
din pentsiers huus ende erue an dander zide .. Van den welken debate beede de p(ar)tien ziin bleuen int segghen van Ons .. Waer of wi wijsden ende seiden dat men Jaer
lix heffen ende halen soude vp tvoers. huus / ende erue der teo behoerende .. vichtiene scellinghe par. siaers . Ende die Jaerlix te gheldene telken allereleghen messe
ende te deelen / Ende te volghene der Ordinanchen van den testamente voers. .. Jn kennessen van wareden ende in eweliker ghedinkenessen hebben wi Onse propre ze
ghels vtanghende ghehanghen an dese p(rese)nte l(ett)ren mitgaders der stede zeghele van Curt(ri)ke van den zaken .. Ghemaect ende ghegheuen intJaer van gratien als me(n)
screef .duzentech. Drie hondert. Sesse ende viertech. den neghentienden dach Jn decembre .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]