[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 018r
Historiek
origPlace O561r
settlement regioAalst
region Oost-Vlaanderen
T[E] allen den ghenen die dese lettren selen sien en(de) horen lesen . wij . heinric en(de) woutre va(n) lede . en(de) woutre de molre seghere va(n) den dale woite(n) va(n) rodemeere
arnout va(n) riedemersch . gossiin goedman . seghere va(n) den driesche en(de) gossiin va(n) den viuere scepene(n) heinrix en(de) woutres . vorseit . saluut . wij doen tewetene
dat wij hebben ghesien en(de) ghehoert ene aelmossene een seghen en(de) een bliue(n) . en(de) enen tsartere daer af dewelke sprect aldus . Tote allen den ghenen die dese(n)
lettren selen sien en(de) hoeren lesen Scepenen va(n) aelst maken kinlec dat ioncfoue alise heinrix cloppers wiif was in haren vttersten wille in goeder be
dachtecheden gaf in aelmoessenen den beghinen van sente karterinen houe va(n) aelst viiftienpont tsiaers vlaemscer pennighe dewelke sie bewiisde
en(de) besette op vierdalf dachwant mersch die gheleghen siin in bekeringhen mersch den welken mersch men houdende es van heinrike va(n) lede . en(de) op seue-
ne dachwant lants die gheleghen siin biden vorseiden mersche . dat welke lant een buunre men houdendes va(n) woutren van lede . en(de) drie dachwant
va(n) woutren den voghet va(n) hofstade . En(de) in manieren dat ioncf alisen oer mochte quiten de vorseide viiftien pont tsiaers met tuen hondert ponde(n)
vlaemscher pennighen te gheldene den vorseiden beghinen op enen dach sonder enech af slaen ofte minderinghe die comen es va(n) den vorseiden mersche
en(de) lande En(de) dat es teuerstane ombe dat ioncf alisen oer calengierende was dese vorseide almoessene en(de) dat siese niet houden en wilden en(de) dat sij quam(en)
na hare oer een diel bi haren wille en(de) bouden hem bi wille en(de) bi consente van hem en(de) vore de wet va(n) aelst en(de) op ene payne va(n) hondert ponden en(de) van viif-
teghen . dat een derdendel tsbisscops boef va(n) camerke dander derdendeel tsgraue(n) en(de) terde derdendeel ter partien boef diet segghen hilde . En(de) al ware dat
sake dat ieinen iheghein de paine dade nochtan moeste dat segghen bliuen goed en(de) ghestade en(de) dit was ghedaen bi iede en(de) bi sekerheide en(de) opt segghen van
ghierarde va(n) liedekerke x [?] elike vermergriete pieters wijf va(n) der molen en(de) piet(er) alse hare wettech voght . en(de) alsoe gheliic gherart ranke en(de)
alsoe gheliic piet(er) va(n) elselaer en(de) alsoe gheliic Jhan en(de) ghiseliin en(de) Juliane en(de) die veruinc ghiseliin op hem en(de) opt sine . vort soe doe wij . wij scepenen
kinlec allen den ghene(n) die dese lettren selen sien en(de) horen lesen dat ghierart va(n) liedekerke heeft gheseit siin segghen alse va(n) der aelmoessene(n) ioncf alisen
tscloppers tusschen de beghine(n) va(n) sente katerine(n) houe va(n) aelst ane de ene side x [?] en(de) ioncf alisen oer die hier vore ghenoemt siin andie andere side . en(de)
op de paine . En(de) dat es teuerstane dat es ghierarts segghen dat ioncf alisen oer die hier ghenoempt siin selen hebben va(n) den vorgheseiden beghinen
dertech pont paiments va(n) aelst de welke sij hem lieden vergouden hebben en(de) midts desen segghene soe hebben quite ghescouden ioncf alisen oer die hier
vore ghenoempt siin lant en(de) mersch en(de) hem daer thoe ghedaen vore de wet va(n) aelst en(de) al op de paine dit te houdene . En(de) om dat dit waer es ende
vaste en(de) ghestade moet bliuen soe hebbe wijt scepene(n) va(n) aelst her piet(er) vten stene . Jhan de proefst . woutre de man . gossiin va(n) den spieghele ende
willem de ghier dese lettren gheseghelt met onsen seghelen wt hanghende Jnt iaer ons here(n) dat men scriift m° ccc° en(de) . een. tsat(er)daghes vore
sente luucs dagch . En(de) dese vorseide aelmoessene bliuen . en(de) segghen . ghelicc dat de tsart(r)e vorseit in hout was en(de) es bi ons en(de) dat confirmere wij hein-
dric en(de) woutre vorseit alse hieren va(n) den goede gheliic dat de tsart(r)e vorseit in hout . En(de) wij alsoe gheliic scepene(n) . h. en(de) w. die hier vore ghenoempt
siin . En(de) in kinlechede va(n) desen vorseden dinghen alse vorseit es vast en(de) ghestade tebliuene te euwelike daghen soe hebbe wij dese lettren ghe
seghelt Jc heinric en(de) woutre va(n) lede . en(de) wij scepene(n) heinr(ic) en(de) wout(er) va(n) lede . die vornoempt siin met onsen ghemiene seghele wt hanghende.
[?] daen int iaer ons heren dat men scrijft .m°.ccc°. en(de). [tu]tuie. iaer tsondaghes vore sente Jhans dach in midden somere

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]