[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace I125p
settlement Aardenburg
region Zeeland (Zeeuws Vlaanderen)
WJ andriesµ f. pieter williersµ pieterµ f. jans robrechts pieter f. meeus mueuchsµ gillis f; lauwereins aernouds zonde ende jan escasµ late van den hoospytale van rijsele Doen te wetene
allen den ghonen die dese lettren zullen zien jof horen lesen dat quam voor ons als voor late jan van harienµ ende jane zijn wettelike wijf die ghauen alme ende wettelike
ghifte colaerd coortscoof van drien ende twintich ghemeten ende twee ende viertich roeden lands lichtelic min jof meer ligghende in zesse paertseelen daer of de rechte tweedeel
met alle der bladinghenµ proffytenµ ende baten diere vp ghestaen zijn ligghende binnen den ambochte van ardenburgh ende binnen den prochye van onser vrouwenµ tardenburgh
zuid oost van der kerken jnt eerste so leghesµ een partseel bachten wouter minnen ende maberiesµ huuse Boysenµ voors. een stic van drien ghemeten ende twee ende viertich roeden
lande lichtelic min jof meer h..dendeµ met den westende anden blendenµ wegh ende wouter minnen wijlen voors. gheland an beeden zijden voortµ so esgheleeghen in een ander paertseel
weluoordµ neghen ghemete ende tsestich roeden lands lichtelic min jof meer hoofdende met den westende anden blenden wegh pieter f. willem f. boudein Boijlenµ was esgheland alre
naest ande noordzijde ende wouter minne wijlen was afghelandµ alrenaest ande zuidzijde vorod so leghes een paertseel westµ ouerµ andenµ blenden wegh vier ghemete ende een
half ghemet ende viertich roeden lands lichtelic min jof meer willem leuelincµ wijlen was esgheland esgheland [sic] alrenaest ande noordzijde ende der jandeµ kunincµ esgheland alre
naest ande zuudzijde voor so leghesµ be noorde serbeeidsµ weghe drie ghemeten ende een half ghemet lands lichtelic min jof meer die vanµ sente jans huus jn ardenburgh die zijn
gheland alrenaest ande zuud ziide ende clare van straten wijlen was die esgheland alre naest ande noord zijde weghendeµ vute ten Boestµ ende ouer sente jans huus land
tote serbeeidsµ weghe voord so leghes wel noord vierlijnen lands lichtelic min jof meer boosten tuumelaersµ goede Boijlenµ was de weduwe jan f. meeus esgheland alrenaest ande zuud
zijde ende de kindre meensµ muenchsµ die zijn gheland alre naest ande noord ziide$ voort so leghes bewestenµ jan vellebiersµ kindre wijlen warenµ noord ouer anserµ beids wegh
vierlijnen lands lichelic min jof meer de kindren meensµ muenchsµ die zijn ghelandµ alrenaest ande weszijde joncvrouwe de dochter jacop epsµ die esgheland alrenaest ande
hoofzijdeµ hoofdende met den zuudende anserbeidsµ wegh voor so ghaf dese voorseide$ jan van harrenµ ende janeµ zijn wettelike wijf gherdµ coortscoof almeµ ende wettelike ghifte
van der rechter helt steede van drien ghemeten een lijne neghen roeden lansd lichtelic min jof meer met der rechter heltsceedeµ van alden huusen ende bomen diere vp ghe
staen zijn muebelµ ende onmuebelµ lighende ende staende binden voorseiden ambochte ende binder zeluer prochie voorseit daer of dats leghet tweeghemete ende tsestich
roeden lands lichtelic min jof meer daer de stede vp staet daer pieter de ridder wonende was de kindre andries f. pieter willeisµ die zijn gheland alrenaest ande zuud
zijnde magriete de weduwe willem f. boudin vertolfsµ ende haer kinder zijn gheland alrenaest ande noordzijde voor so leghes wel norod ouer heinric siemen de helt van twee
lijnen ende vichtich roeden lands lichtelic min jof meer heinric f. wauter siemenµ die esgheland alrenaest ande zuud zijde ende de viere prochipapen van ardenburgh
die zijn gheland alrenaest ande noordzijde ende dat voorseide paertseel vrij lantµ dat ghelt ten moerbrieueµ drie penneµ Goij$ den ghemete voort so leghes jn een ander paer
tseelµ neghene ende tneghentich roeden lands lichtelic min jof meer ligghendeµ binden stiche daer jan estasµ vp wontµ de kinder pieter vaninsµ zijn gheland arlenaest
ande hoofzijde ende jan estasµ die esghelant alre anest ande weszijdeµ ende dese voorseide jan van harrenµ ende jane zijn wettelike wijf die gheloofden den voorseiden
coolaerd coortscoof dat voorseide land met den huusen ende bomen ende met al datter aertvast naghel vast an es ligghende ende staende te wette te warendeerne
jeghen elken mensche vrij land quite land wegh ende land te coolaerds voorµedµ vrijen eeghendoeme als ouer zijn vrij eeghen goed met der rechterlandscout diere
jaerlihsµ huute ghaet dat es te wetene met zeuen sceelenµ ende neghen penµenµ paresysen tsyaers gheldende den hospitale van risele voort so ghaetµ vut den zeluen
paertseelen van lande zesse tiene sceleghe ende zeuene penneµ ende eenen hallinc paresysen tsyaers den heere(n) van maldegheem jnden brief van pulsbroukeµ voort ten zeluen
brieue neghen ennenµ ende een halue ende een dardendeel ennenµ voort so ghaetµ huut den lande daer de stede vp staet vichtiene grote tornoyse den core van onser
vrawenµ jn ardenburgh zoiderµ fuuteµ jof malengien jn kennessen van desen dinghen so ebben wij late desen tscaertreµ bezeeghelt met onsen zeeghelen
huuthanghende Dit was ghedaen jnt jaer Onsheeren alsmen screef dusentich drie hondert tachtich ende hachte den tiensten dagh binnen maerte


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]