[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O127p
settlement Sint-Maria-Oudenhove
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van sente marien oudenhoue(n) maken cont en(de) kenleec allen den ghenen die dese lettren selen
zien ofte hoeren lesen Dat heinric vt(er) cokenen en(de) v(er) aechte sijn wijf sin comen vore ons ende hebben
ghegheuen wel en(de) wettelike woutren van aedeghe(m) achte bon(re) lants omme achte pont paris elcs siaers
erfliker renten / Ende dese vornoemde achte pont heeft de vorseide woutre wel beseet den vors
heinricke en(de) v(er) aechten sine(n) wiue op de selue achte bon(re) lants en(de) op een bon(re) lants dat hi heeft gheseet
met den vornoemden achte bon(re) lants in baten en(de) in hulpen van den welken lande es gheleghe(n) twe bon(re) ten dale
en(de) viere bon(re) en(de) een dachwant opt bouchout / jt(em) viue dachwant ten keere / jt(em) een halbon(re) opt velt van der beken
jt(em) een dachwant en(de) een half ond(er) tguchte / en(de) een halbon(re) en(de) een half dachwant int gucht(er) velt / Ende va(n)
desen vornoemden achte ponden moet de vors wout(re) ghelden deene heilt elcs siaers te sente martins messe
den vors heinricke ofte so wijen dat desen tchartre bringhen sal ende dandre heilt te sente jhannes messe
in midde(n) zoeme(re) na volghende Ende ware oec dat sake dat de vors woutre niet en goude gheliec datt(er) vore
ghesproken es ender de vors heinric ofte so wie dat desen tchartre bringhen sal omme moeste com(m)en bouen
ene warf so mochte hiere op v(er)teeren viere schellinghe paris elcs daghes tote dien tide dat hi ghemoedt wa
re
ende sonder mind(er)inghe van den p(ri)ncipale / Ende nu es te wetene dat de vors heinric en(de) v(er) aechte sin wijf heb
ben
ghegheuen na haren liue dese vornoemde achte pont den her Jhanne haren soene in aelmonsenen te sinen
liue / jn maniere(n) waneer dat dacht(er)ste van den vornoemde heinricke en(de) van v(er) aechten en(de) van den her Jhanne
sal sin ghegaen van den liue t(er) doet so moeten dese vornoemde ach[te] pont weder comen daer sij sculdech sin te
com(m)ene op hare wettech oir Ende te desen vornoe(m)den achte bon(re) lants es de vors woutre com(m)en wel en(de) wet
telike
na de vsage van den dorpe / En(de) om(m)e dat alle dese vors dinghe selen bliuen ghehouden / goet / vast en(de) ghe-
stade
hebbe wij scepen(en) vore ghenoempt dese lettren gheseghelt met onsen p(ro)pren Seghele jn kenlecheden van
waerheden Dit was ghedaen int jaer ons he(re)n alse men screef / dusentech / drije hondert en(de) viue ende der
tech
sdinsendaghes vore ascensioens dach -


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]