[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1355 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij willem de moelne(re) Ende Ramond vanden werue Scepenen Jn Antw(er)pen maken cond dat vore ons quamen
jan colibrant de vleeschouwe(re) Ende lijsbeth jans jacobs docht(er) siin wettelec wijf Ende bekenden dat si om(m)e
ene sum(m)e ghelds die hen al ende wel es v(er)gouden vercocht hebben wetteleke Ee[n]enbescedenen manne
he(re)n( )Janne struybollen priest(er) hore een stucke lands dat dykende ende dammende es vore vijfthalue
ghemete lands gheleghen in outsherwele achter de huisinghen die wilen waren jans van Ryken rode
alder naest ghysbrechts soys lande ten scinkeldyke waert alsoe si ons seiden De welke vorseide
vijfthalue ghemete lands ghehelec ende al de vorseide jan colibrant ende lijsbeth siin wettelec wijf
ghesamender hand op droeghen met v(er)tiene ende claerleke quite scouden tes vorseids he(re)n jans struy
bols behoef met al den Rechte dat si daer ane hadden ende houdende waren Ende bekenden dat si
gheen Recht daer ane en behilden Ende dat gheloefden si te waerne den seluen he(re)n janne tallen
daghen jeghen alle die ghene die te Rechte comen willen ende daer toe quite ende vri van allen co(m)e(re)
ende calaengen jn gherechten eyghendome Ende om(m)e dese vorseide waernisse wel te houdene ende
voldoene gheliic vorscreuen es soe hebben de vorseide jan colibrand ende lijsbeth siin wettelec wiif
om(m)e de meere zekerheit hier toe v(er)bonden ende te pande gheset hen seluen ende al hoer goed rue
rende ende onruerende dat si hebben ende ghewinnen moghen Jn kennessen van desen lett(re)n bezeghelt
met onsen zeghelen / Ghegheuen Jnt jaer ons he(r)en alsmen screef m . CCC . vijftech ende viue des vrien-
daeghs vore sente luoen dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]