[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 17r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
WJ Jhan bollaert als Profst zegher van beuerne / lambrecht van den ackre PIeter coep / ende Oliuier martin Als scepenen Jn de stede van Curt(ri)ke
in die tiit Doen te wetene allen den ghenen die dese presente lettren zullen sien Of hoeren lesen . Dat Kateline aens neete aens hare dochter ende
Rugger de clerc ziin com(m)en voer ons Ende hebben verkent ende verliit dat Jacob de walsche heft Jeghen hemleden ghecocht ende wel betaelt ende
vergolden Viere ende twintech scellinghe par. siaers eruelike te Renten den groeten tour. en(de) twelef penninghe par. Of munte in auenante
Dats te wetene Jeghen katelinen aens ende neeten aens harer dochter voers. twelef scellinghe par. siaers eruelike ghedurende Ende Jeghen Rugg(er)
den clerc voers. twelef scellinghe par. siaers eruelike ghedurende . De welke eruelike Rente voers. es beset ende bewiist vp katelinen aens ende
neeten aens harer dochter voerseit huus ende erue staende ende ligghende Jn de papenstrate tusschen Rugger veys huus ende erue an deen
zide Ende willem beerts huus ende erue an dander zide Vten welken huus ende Erue voers. gaet voeren vte Jaerlix te Renten . viere miten ende
een halue ende niet meer .. Te gheldene dese voerseide eruelike Rente elke siaers te tween paiementen Jacob den walsche voerenghenomt
Of den ghenen die dese presente lettren bringhen zal . Dats te wetene deen helt te Onser vrauwen daghe ter licht messe erst com(m)ende
Ende dander helt ten vtganghe van meye daer naest volghende . Ende alsoe voert gheldende van Jare te Jare eruelike ghedurende ende ten
voerseiden terminen .. Van der welker Eruliken Renten voeren ghenomt kateline aens neete aens hare dochter ende Rugger de clerc voerseit ghin
ghen vte ende ghelensden wel ende wettelike na costume ende vsage van der stede van Curtrike te Jacobs walschen bouf voerenghenomt Ende hi
Jacob wasser toe ghedaen ewel ende wettelike na costume ende vsage van der voerseider stede . Ende om(m)e dat dese voers. dinghe ghedaen waren
alsoe voerseit es / bi ons PRofst ende Scepenen voerenghenomt So hebben wi Jn kenness(en) van wareden ende Jn eeweliker ghedinkenessen dese p(rese)nte
l(ett)ren ghezeghelt met onsen propren zeghels vthanghende . Ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gra[c]ien als men screef duzentech drie
hondert zesse ende viertech . den neghentienden dach in Oustmaent ..

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]