[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 157 recto
Historiek
origPlace O227p
settlement Nederboelare
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin Ende die te commene siin Dat Jan de riemslaghere heeft ghegheuen in erfelik(er) rente(n)
Janne molemanne een huus ende een erue in al der manieren dat gheleghen es te nederboelaer bi den cruce / tusschen jans
beecmans huus ende erue dat wilen was gillis quanteels an deen side / Ende Jans toelecghers huus ende erue an dander
side Ende dit omme . xvj . s paris siaers erfeliker renten enen groeten tornoys. ouer . xij . d par gherekent / ofte de wer
de daer af in alsulker munten alse miin here van vlaenderen jaerliix sal doen ontfaen van sinen cheinse Ende van sinen
renten binnen gheroudsberghe / Ende dese vors rente te gheldene in ghereeden penninghen ewelike en(de) emmermeer
Janne den riemslaghere vorghenoemt / sinen oere / ofte sinen nacom(m)elinghen / elkes jaers van jare te jare telken sente
bertholomeeus daghe in den oust / Ende emmer telken sente baeus daghe daer naest volghende wlgolden te sine / Ende
waer dat sake dat jan moleman vors / siin oer / ende siin nacom(m)elinghe ofte die ghene die dit vors huus ende erue
houdende selen siin niet en vergolden dese vors rente telken sente bertholomeeus daghe gheliic dat vorscreuen es
janne den riemslaghere vorghenoemt / sinen oere / ofte sinen nacommelinghen / ende dan sente baeus dach daernaest
volghende ouerlede eer dese vors rente al wlgolden ware dat dan jan de riemslaghere vorghenoe(m)t / siin oer / ofte
siin nacommelinghe souden moghen haer hant slaen an dit vors huus en(de) erue / ende an al dat men daer op
vinden soude ertvast en(de) nagheluast / Ende houdent ewelike paysiueliic / ende rusteliic / gheliic haren anderen p(ro)peren
goede ende erue sonder yet te verbuerne ofte wedersecghene van yemene als waer bi dat jan moleman vors
siin oer no siin nacommelinghe nemmermeer negheenrande recht en souden moghen daer an heeschen / clameren /
no ghecrighen / hen ware bi wille ende bi consente van janne den riemslaghere vors / van sinen oere / ofte van
sinen nacommelinghen / Ten welken vorscreuenen huus en(de) erue jan moleman vors es toecommen wel ende
te wette ende wettelike der in gheerft / ende heefter al af ghedaen dat hire sculdech af was te doene bi wette
naer sede costume ende vsage van der wet van nederboelaer behouden altoes der vorseider renten / hier ouer
waren coel van der ouderlinghen / Ende willem de vos schepenen van nederboelaer Jnt Jaer ons heren alse
men screef . m . CCC . Ende . liij . Smaendaechs voer alre heyleghen dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]