[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1397 bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Claus vande(n) mortere . Ende Claus van winegheem . Scepenen in Antwerpe(n) maken Cont / dat vore ons
quam . Jan de moelne(re) de lake(n)make(re) . Ende bekende . dat hi ghegeue(n) heeft en(de) gaf in aelmoesene(n) puerlec .
om(m)e gode . tsijnre zielen salicheit in gherechter ghestadeger ghifte(n) sonder enich wederroepe(n) . lijs-
betten smoelne(re)n sijnre zuster / die Twee Chijs gulden hallinghe tsiaers erflike(r) rente(n) . die hem
Claus de grise Jaerlex gheeft / van drie Camere(n) met houe gronde . ghestaen buyte(n) sen(te) Jorijs tus-
schen . Claus grisen hof en(de) land en(de) Jan Boydens huys en(de) hof verschinende Jaerlex . deene
helft tsente Jans daghe baptiste(n) midde(n) zome(re) . en(de) dande(re) helft te kerssauonde . ghelijc alse sce-
pene(n) l(ett)ren van Antwerpe(n) . daer Jan de moelne(re) de vors Came(re)n . Clause den grise mede terue .
gaf . die daer af ghemaect siin wel verclare(n) . De welke vors twee chijs gulden hallinghe tsiaers
erfleke(r) rente(n) . de vors Jan de moelne(re) bewijsde . lijsbette(n) sijnre zuster vors te hebbene . en(de) te heffene .
hare leuedaghe lanc . vloghs alse hi Jan . van liue ter doed come(n) sal siin sonder langer vertrec . met
alsulke(n) Conditie(n) / en(de) vorwaerden . dat na der vors lijsbette(n) lijf . dese twee chijs gulde(n) hallinge
tsiaers erflike(r) renten . aencome(n) selen en(de) toe behoren . Janne den winter . Claus wint(er)s sone
was . des vors Jans moelne(re)n neve . op dat hi dan in leuende(n) liue es . behoudelec em(m)er dien-
waert dat Jan de winter van liue ter doed ware come(n) . eer de vors lijsbet / dat dan nader selu(er)
lijsbette(n) lijf . dese twee gulden hallinghe tsiaers erfleke(r) rente(n) vors wederkeere(n) en(de) toe come[n]
selen . den gherechte(n) erfghename(n) . Jans moelne(re)n vors en(de) nemende anders . En(de) dese voerscr(euen)
ghifte . begheerde Jan de moelne(re) vors dat sij lijsbette(n) sijnre zuster en(de) Jann[e] s[in]e(n) neve Jnder
manie(re)n voerscreue(n) . vaste en(de) wel ghehouden bleue sonder verbreke(n) Jnder vaster ghestadichst(en)
vorme(n) dat enighe ghifte stade doen mach Jn kennissen van dese(n) l(ett)ren . bezeghelt met Onsen
zeg(e)len . Ghegeue(n) int Jaer ons hee(re)n . alsme(n) screef . m . CCC . neghentich ende Seuene Seue(n)tien
daghe in Septemb(er) .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]