[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5178 recto
Historiek
origPlace I178p
settlement Beveren
region Oost-Vlaanderen
Ic [f] jacop van den bruke meyere in de prochie van beue(re)n / Symon orijt jan de drossaete gillijs van
der eelst En(de) jan stulleken willems soene scepen(en) in de prochie van beueren / jn dien tiden dat dese dinghen voer
ons waeren ghedaen doen te wetene allen den ghenen die desen zaertre sullen sijen of hoeren lesen dat coeme(n)
siin voer ons alse voer scepen(en) zegher pijntsoen En(de) siin wettelike wijf En(de) zegher voers alse voeghet kennen En(de)
lijen dat si hebben vercoecht kallen lippin hasarts dochter En(de) jan lippin hasarts soene haeren broeder eenne
viertelle roegs der maete van beue(re)n jaerlix te haerre beider lijue En(de) welke haeere dat langher leeuede
dat hi dee viertelle roegs voers gheheel heffen souden ten langhesten lijue om(m)e eenne som(m)e van peenin(n)ghe(n)
die al betaelt es / en(de) dese voers viertelle roegs beseet En(de) bewiset En(de) ver o[e]ersaet En(de) wettelike toe
ghedaen vp drie vieren(en)deel lands dat gheleghen es vp den weestachker En(de) diederijc reinnouts kind(er)
of een side En(de) michel wout(er) ymmen soene of ander side / En(de) vp huus En(de) vp hoefstede En(de) vp al dat
hi heft b(i)nn(en) der prochie van beueren En(de) dat ouder scepen(en) voers te wette gaet En(de) dese voers
viertelle roegs es altoes te gheuene te kerssawonde En(de) waer dat / sake dat sake zegher En(de) siin
wettelike wijf voers nijet ghenouch een daeden te desen voers termijne of lijn viertiennachten [nae]
desen voers termijn soe mochte kalle En(de) jan voers haerre hant slaen aene dese voers pande [t]e haer [?]
beider lijue sonder ander wettelikehede toe te doene En(de) also langhe alse zegher En(de) sijn wijf voers [?]
betaelen te desen voers termiine so mach zegher En(de) siin wijf voersvoers. noeten En(de) ploeten berghen En(de)
daelen te haerre mesten profijte En(de) al so daer toe soe abrenuncijeren hem zegher En(de) siin wijf voers van in voerwards alle vrieden gratien priuilegien En(de) respite En(de) alle maenieren van bescuddenessen [?]
panse van keysere ofte van coninghen En(de) specialeec alle ander s [?] fugien die ghe jnpetreer [?] of die
men jnpetreeren mach in eenghen maenieren mochten helpen ofte bescudden van dese v[o]erwaerden voers
tongaene ofte van eenneghen pointe Ouer mids begherten van p(ar)tyen den beede siden soe siin [?]
ghedaen bi maenijnghen van heere En(de) bi wijsdoeme van wette Jn kenlijcheden der waeriden soe hebbe [?]
jacop symon jan de drossaete gillijs En(de) jan voeren ghenoemt desen zaertre bezeghelt met onsen [?]
zeghele vthanghende Ghedaen int jaer ons heeren alse men scref dusentijch driehonder ver[tijch]
En(de) neghene ghescreuen vp den neeghenden dach van weedemaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]