[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 141 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wj Jhan Vlieghe Jhan de Wittegaffelkin gillis minne alaems crul michiel van der ou(er)poerten
jhan de seluersmet en(de) jhan m(et) der gans schepenen van gheroutsb(er)ghe maken cont en(de) kenliic allen den ghenen die
desen charter selen sien ofte hoeren lesen Dat vranke tabbart heeft ghecocht en(de) bejaeght wel ende wettelike
jeghen jhanne den kammere peeters kamscherpers zone was tien schellinghe suarter parisise erfeliker renten
siaers enen ouden groeten coeni(n)cs tornoysen ou(er) tualef penninghe ofte de werde der na jn andere munten op een
huus en(de) op een erue dat wilen was verghilen spoerters gheleghen op den hoec van der vlieghuit straten tusschen
gillis en(de) maes baerts huus en(de) erue En(de) dit omme eene summe van penninghen de welke vranke vors wel ende
wettelike vergolden heeft den vorseiden jhanne . Te welker vorseider renten de vorghenoemde vranke toe es comen
en(de) der jn gheerft wel en(de) te wette en(de) heefter al toe ghedaen dat hire toe sculdech was te doene bi wette . Ende
es te wetene dat de vorseide jhan ofte siin oer sal moeten ghelden den vorghenoemden vranken ofte siin oere ofte
den ghenen die desen charter bringt dese vorseide rente eewelike en(de) elkes jaers telken alre heyleghe(n) daghe ofte emm(er)
elkes jaers telken sente mertins daghe naest alre heyleghen dach volghende volgolden te sine En(de) jn manieren ware
dat sake dat de vorseide jhan ofte siin oer niet negolden vranken vorseit ofte siin oere ofte den ghenen die desen
chart(er) brochte dese vorseide rente elkes jaers telken alre heyleghen daghe gheliic dat vorscreuen es en(de) sente
merti(n)s dach naest alre heyleghen dach volghende ouer lede eer de vorseide rente volgolden ware . Dan so
mochte de vorseide vranke ofte siin oer ofte de ghene die desen charter brochte siin hant slaen an dit vorseide
huus en(de) erue ende an al dat hire op vonde ert vast en(de) nagheluast . En(de) houdent eewelike paysiuelike alse siin proper goet
sonder weder segghen ofte jet te mesdoene jeghen jemene . Alse waerbi dat de vorseide jhan noch siin oer nemm(er)mer
weder herhebben noch ghecrighen ne mochten noch negheen recht der an clameren ne mochte hen ware bi
wille en(de) bi consente van vranken vorseit ofte van siin oere . En(de) voert so heeft de vorseide jhan wel verkint en(de)
gheloft den vorseiden vranken dat hi dit vorseide huis en(de) erue nemm(er)meer argheren noch meer becommeren ne
mach na den dach van heden . hen ware bi wille ende consente van vranken vorseit ofte van siin oere Ende omme
dat wi schepenen voren ghenoemt willen ende begheeren dat alle dese vorworden vorseit selen bliuen eewelike
ghehouden goet vast ende ghestade gheliic dat si vorscreuen siin . So hebben wi ouer ons ende ouer deghene die
na ons schepenen selen siin te gheroutsberghe desen jeghenwerdeghe(n) charter doen zeghelen m(et) onsen cont(er)sayele
vte hanghende bi beden en(de) bi versoeke van beede den p(ar)tien vorseit jn kinnessen van waerheden . Dwelke was
ghemaect ende ghezeghelt jnt carnatioen ons heeren . Doe men screef Dusentech Drie hondert ende viue
ende Dertech sondachs na Dertiendach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]