[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O598r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
kenlijc zij allen lieden Dat meest(er) Amand van Curtenberghe / als testamenterre van meest(er) Robbrechte van maelbrouc / ou(er) hem
en(de) in den name van sinen ghesellen / als mede testamenterers / van den vors meest(er) Robbrechte / heeft gheordeneert / en(de) ghemaect / eene(n)
reeftre te pamele in de kerke / ouer de ziele meest(er) robbrechts vors / en(de) ou(er) zijns vader en(de) moeder zielen / Dats te wetene / dat men
jaerlijcx doen sal ouer de vors zielen / vighillien com(m)endatien / en(de) een messe van Requiem / telken in de weke naer onser vrouwe(n)
dach
in september / van nv voort an eewelijc duerende / Ende dat dan hebben sal de p(ro)chipape te vighillien xij. d / de dyaken
de costre de scoolmeest(re) / elc vj / d de p(ro)chipape te com(m)endatien vj. d / en(de) elc van den vors drien iiij d / jtem t(er) messen de prochi
pape
xij d / en(de) de dyaken coster en(de) scoelmeeste(r) / elc viij d jn manieren dat zij met abyte com(m)en ten choere / en(de) van welken
dat zij in ghebreke sijn / en(de) niet en com(m)en / dat zij daer af niet hebben en sullen / en(de) dat dan dat ghebrec de kerke van pamele
hebben sal / Ende voort mee sal de vors kerke hebben iij. sc paris / en(de) de arme van pamele .iij. sc Ende hier toe om(m)e dese vors
ordenanche te vulcom(m)ene ghelijc vors es / So heeft de vors meest(er) Amand gheordeneert en(de) ghegheue(n) jn den name vorseit
xiij .sc paris vlaemscher mu(n)ten siaers erfelijc / bewijst en(de) beset vp thuus en(de) erue / staende te pamele an de gracht muelen
vp de side ten niewen casteele wert / dat meest(er) Robbrechts / vader en(de) sier moed(er) was / als ouer meest(er) Robbrechts deel va(n)
den vors huus en(de) erue / vallende telken onser vrouwen daghe in septembre / van nv voort an eewelijc en(de) erfelijc / Ende dit
ghedaen bi den consente van vrou katelinen svors meester Robbrechts moedre / bj joncfr marien harer docht(er) zier zuster /
en(de) bj oliuiere jacops / als joncfr marien vors wettel(ike) man en(de) voght / Ende in deser c(on)ditien / dat doir van meest(er) robbrechte
vors / of de sake hebbende / dese vors xiij. sc paris siaers sullen moghen af lossen en(de) quiten / van den vors huus en(de) erue / binne(n)
vj. jaren naest com(m)ende / en(de) eldre bewisen / binnen der vryheden van audenarde daer zij alse wel beset sijn of bet En(de)
mits deser ordenanchen vorscreue(n) / so hebben lodewijc van maerke jan van mat(er)ne / en(de) heinric van den braembossche / als
kercmeest(er)s in desen tijt der kerken vors / ou(er) heml(ieden) / en(de) ou(er) haer naercom(m)ers / die kercmeest(er)s wesen sulle(n) / Dlast an ghenome(n)
dese vors Rente tontfane / en(de) te distribuerne jn al d(er) manieren dat vorscreue(n) es jn kennessen der waerhede(n) van al dat
hier vors es / hebben wij / lodewijc van den hecke / Arend van maerke / en(de) goessin vlaminc Alse scepene(n) jn audenaerde dese
p(rese)nte cyrogr(aphie) gheseghelt / elc onser met sinen zegle vte hanghende / Dit was ghedaen jnt jaer ons hee(re)n .m.ccc xcviij.
den vijfsten dach in braecmaent
[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]