[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kont en(de) kenlijc sij allen lieden dat Dierlay van den Wincle en(de) jonfr jane siin wett(eleke) wijf alse met haren wett(eleken) vooght hebben onderlinghe bi ghemeenen consente gheordineert en(de) ghemaect
en(de) haer kindre ghegoed naer de doot van hem beeden met versienicheden in der manier(en) dat hier naer volght / Dats te wetene dat dierlay haer zone jan en(de) jonfr katerine haer dochter
sullen siin en(de) bliuen ter achterster Doot van den vors dierlaye en(de) jonfr janen sinen wett(eleken) wiue euen goede kindre jn alt goed daer vte dat dierlay en(de) jonfr jane vors versteeruen sullen sonder
dat tleen .v. bunre .j. v(ie)r(endeel) . groet sal moeten gaen aldaert sculdich es te gane op doutste oer / mids dat jonfr katerine tvors dierlays en(de) jonfr janen dochter in moet bringhen toete
vijftech pond gro torn vlaend(ersche) munten de welke hare ghegheuen waren in voermen van wett(eleke) huwelike met pietren van steenhuuse haren wett(eleken) man / en(de) altoes enen goede bundre
sijnde ter achterster doot sonder fraude en(de) malicie ter goeder trouwen. Wel es te wetene ware alsoe dat dierlay jan of jonfr katerine of pieter haer wett(eleke) man en(de) voecht jeghen dese
ordinantche staken of daden steken in eenegher manieren en(de) dese ordinantche niet en hilden welc dat dade van dierlaye janne of jonfr katerine(n) of van haren wett(eleken) voeght die ware ghe-
houden
in eene zekere scult van vier hondert pont gro torn daer af deen vierdendeel minen heere van vlaendr(en) dander den bisscop van camerike terde der poert en(de) scepennen van auden(aerde) en(de) tvierde
vierdendeel partien die dese ordinantche wel hilden // nochtan moeste al dat hier vors es bliuen goed en(de) wel ghehouden in al der manieren en(de) condicien ghelijc dat voren verclaert / ende mids deser
cyrog(ra)phien so siin alle andre ghescrijften in wat manieren dat sij ghemaect siin al te nieute en(de) quite en(de) van gheenre weerddre / en(de) in deser manier(en) hebbene dierlay en(de) jonfr jane vors alse met dierlaie
haren wett(eleken) voeght gheloeft en(de) bewijst te heffene en(de) te jnnen(n)e op al tgoed dat sij hebben of hebben mueghen . jn kennessen (en)de in orconscepen der waerh(eden) hebben wij jan cabbell(iau) .F. mij(n)s hee(re)n jan de vissere
en(de) piet(er) va(n) berchem alse scepen(en) in auden(aerde) dese p(rese)nte cyrogr(aphie) gheseghelt elc onser met sinen segle vuthangh(ende) .. dit was ghedaen jnt jaer ons heeren doe me(n) screef .m°.ccc°.lxxviij . in sente maerx daghe ewang(heliste)


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]