[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1379 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Claus van Rethouen Ende willem noyts Scepene(n) Jn Antw(er)pen maken cond Dat vore ons quamen Broeder heinric van walem minister /
Ende broeder bouden van zeelant / onderminister des Co(n)uents vanden broede(re)n vander derder ordenen Sente Franchiscus Jn antw(er)pen in deen p(ar)tie
Ende Nijs peters sone vischcoepe(re) in dand(er) p(ar)tie / Ende bekenden in beiden p(ar)tien / Dat de vorsvors. broeder heinric / en(de) broeder bouden van des vors Co(n)uents
weghen ghegheue(n) hebben / ende gheue(n) terue / en(de) in erfliken rechte / den vors Nise / en(de) sine(n) nacomelinghe(n) te houdene / en(de) euwelec te ghebruykene
Al des vors Co(n)uents recht / ende ghedeel van eene(n) huyse ende gronde / en(de) met al datter toe hoert / ghestaen op den hoec vander vischmarct / tussche(n)
Jan neefs kinde(re) huys / in deen zide / ende Andries goetwijns in dander zide / Elcs Jaers om(m)e Eene(n) oude(n) guldene(n) hallinc van florenche(n) goed / ende
custbaer van goude / ende van ghewichte / oft de weerde daer af in ande(re)n goeden ghelde Jaerliker ende erfliker Rente(n) . Te gheldene / en(de) te ghe-
uene vanden vors Nise / ende va(n) sine(n) nacomelinghe(n) den vors broeder heinrike / ende broeder boudene / en(de) den ghene(n) die na hen minister / ende
onderminister siin selen tes ghemeens co(n)uents behouf der broede(re) vander derder ordenen vors erflec en(de) euwelec durende Alle Jare deene helft
daer af te kerssauonde / ende dander helft daer af Op Sente Jans dach Bap(ti)sten in midde(n) zome(re) / Jn kennessen va(n) desen l(ett)ren / bezeg(e)lt met
onsen zeghelen Ghegheue(n) Jnt Jaer ons hee(re)n alsme(n) screef m . CCC . Tseuentich ende Neghene Sestiene daghe Jn Julio

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]