[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 096 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wy jhan vlieghe jhan minne jhan van kereghem jhan de wittegaffelkin Gillis tsoilphin gherard van lisbrouch ende Gillis de scouthete scepenen van Gheroudserghe maken Cont ende kinlic allen den ghenen die desen tscaerte(re)
zullen sien Ofte horen lesen . Dat vrancke tabbaerts heeft ghecocht ende beiacht wel en(de) wettelic jeghen allissen van
der meulen . viertech schellinghe zuart paris siaers Erfeleker renten ofte oude grote Coni(n)x torn elken ghere-
kent ouer tualef peninghe paris ofte de werde der af in ande(re)n munten . Ende dit om(m)e ene som(m)e van pennin
ghen de welke vrancke voers allissen voerenghenomt wel ende wettelic vergouden heeft ende ende daer af dattene allisse
voers heeft wettelic quite gescouden hem en(de) sin Oere ouer hare en(de) ouer hare oer teuweliken daghen ter welker
renten voers vrancke voerenghenomt es Com(m)en ende der jnne gheerft wel ende te wette ende heefte(re) al af
ghedaen dat hire af sculdech was te doene bi wette De welke rente voers allisse voerenghenomt heeft beset ende
bewyst den voers vrancken ofte den ghenen die desen tscaerte(re) brinct te heffene en(de) te hebbene Emmer elkes siaers Euwelic
durende op pieters van den brouke huus ende Erue nu es die me(r)grieten hare docht(er) heeft ende duelke gheleghen es
jn de brugst(r)ate tusschen lauwereins van boute huus ende Erue in deen side ende Claus Cupers huus ende Erue
in dander side Duelke huus ende Erue voers wylen was allissen voerenghenomt . Ende es te wetene dat piet(er)
vors ofte siin Oer ofte de ghene die dit voers huus ende Erue houdende zullen siin zullen moeten ghelden vranc
ken voerenghenomt ofte den ghenen die desen tscaerte(re) brinct dese voers rente Emmer elkes siaers Euwe
lic durende telken sente jhans messe in midden zome(re) ofte Emmer telken sente bamesse daer naest vol-
ghende vergouden te sine Ende es te wetene ware dat sake dat piet(er) voers ofte siin oer ofte de gheue die dit vors
huus ende Erue houdende soude siin niet engouden den voers vrancken ofte den ghenen die desen tscaerte(re) brinct
dese vors rente Emmer elkes siars Euwelic durende telken sente jhans messe in midden zome(re) ende dat sente
bamesse daer naest volghende ouer lede eer dan dese voers. rente vergouden soude siin . Dat dan de voers vrancke
ofte de ghene die desen tscaerte(re) bringhen soude / soude moghen hant slaen ane dit voers huus in allen den ghelaghen
dat gheleghen soude siin herd vast ende naghel vast ende ane een half mudde Coerens siaers van den neghen ra
sieren Coerens siaers die de voersallisse heeft op de meulen van gheroudsberghe jn dien dat hem tvoers huus ende
Erue te Cra[u]ch ware Duelke hem de voers allisse heeft wettelic der toe beset om(m)e den vors pant te bet(er)ne in
dien dat hi te Cra[u]ch ware en(de) houdent Euwelec paysiuelic ghelic sinen ande(re)n prope(re)n goede sond(er) enech mesbeuren
no weder zegghen van yemene alse waer bi datte(re) piet(er) no allisse voers no hare oer nem(m)ermeer negherande recht der
ane Clameren eeschen no ghec(r)ighen en soude moghen enware bi den wille ende Consente van vrancken voerenghe
nomt ofte van den ghenen die desen tscaerte(re) brachte Duelke huus en(de) Erue piet(er) voereghenomt heeft
gheloeft den voers vrancken datt(er) nemmeer Commers op en es op den dach van heden dan dese voers rente ende
tualef schellinghe paris In tgasthuus ende zeuen peninghe paris siaers ter tafelen Ende voert soe es te wetene
dat kateline piet(er)s dochter voers hare heeft wettelic ontheruet van alle den rechte dat soe hebben ofte eeschen
mochte ane dit vors huus ende Erue ende ane talf mudde Coerens siaers ende hessere de voers vrancke wet
telic toe Com(m)en in allen den manieren dat voersc(r)euen es . Ende om(m)e de redene dat wy scepenen voerenghenomt
willen ende begheren dat alle dese dinghen bliuen ghehouden Euwelic goet vast ende ghestade in allen den ma-
nieren dat si voersc(r)euen sin soe hebben wy ouer ons ende ouer scepenen die naer ons scepenen zullen sin
te gheroudsberghe desen p(re)senten tscaerte(re) doen bezeghelen met den Contersayele van onsen scependom(m)e hute
hanghende bider beden en(de) versouke van allen den voers partijen de welke was ghemaect en(de) gheze
ghelt jnt jaer ons he(re)n alse men screef Dusentech driehondert zeuen ende dertech den ach
tensten dach van der maent van aprylle

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]