[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 154 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die siin ende die tec(o)m(m)ene siin dat gheraerd van den planken heeft ghecreghen en(de) beiaecht wel en(de) wettelike jeghen
m(er)tine alaerde . vj . s parysyse tsiaers erffeliker renten . datsteuerstane alsulker munten alse onse heere van vlaender(en)
Jaerliix sal doen ontfaen van siinen tseinse ende renten binnen der poert van gheroudsberghe / Eenen groete(n) tornoysen
ouer . xij . d par gherekent ofte dewerde der af in ande(re) munten / dewelke vj . s par tsiae(r)s erffeliker renten voerseit
m(er)tiin voerghenoemt heeft beset ende bewiist gheraerde en(de) siinen oere voers op een huus en(de) erue ten oudenberghe
gheleghen tuschen ihan minnebeex huus ende erue an deen side / ende ihans smachts huus en(de) erue in dander side . Ende
dese voers rente tegheldene in ghereeden ghelden / alle jare euweliich ende emmermeer duerende gheraerde en(de) siinen
oere voerghenoemt telken sente ihans daghe in midden zoemere / ende ombegrepen telken sente peeters daghe in ghane van
van ouste daer naest volghende al vergouden ende betaelt te siine / Ende estewetene waert alsoe dat dese voers rente
niet vergouden enware telken sente Jhans daghe in midden zoeme / ende sente peete(r)s dach in ghane van ouste daer naest
volghende ouerlede eer dan de voers rente vergouden ware gheliich dat voerscreuen es dat dan gheraerd en(de) siin oer
voerghenoemt souden moghen hant slaen ant voers huus en(de) erue / ende an al datter op ware eertvast en(de) nagheluast
ende houdent en(de) ghebrukent euweliich paysiueliich gheliic haren ande(re)n p(ro)peren goede sonder calange mesbueren
noch wederzegghen van yemene alse waerbi datter mertin voers siin oer noch deghene die dit voerghenoemde huus
en(de) erue houdende soude siin nemmermeer negheenrande recht der an heeschen clameer(en) noch ghecrighen ensou
den moghen henware bi den wille en(de) c(on)sente van gheraerde ende siinen oere voers / ter welken erffeliker renten
voerghenoemt gheraerd voers es toec(o)m(m)en ende der jnne gheerft wel en(de) tewette ende heefter al afghedaen dat
hiere af sculdech was tedoene bi wette naer sede coustume en(de) vsage van der poert van gheroudsberghe . hier
ouer waren toel van bulleghem ende gillis van den kelre scepenen van gheroudsberghe . Dit was ghedaen
Jnt iaer ons heeren alsmen screef . xiij C ende . lij . den xxvj . sten dach van november

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]