[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantschepenen van zotteghem maken cond en(de) kenlijc allen den ghenen die nv sijn en(de) hier naer wesen zullen Dat joncfrouwe
kateline van valensine heeft ghecocht wetteleke en(de) redenlike en(de) wel uergolden jeghen jan(n)e van den groeten bruele viere pond en(de)
zestien schellinghe parisise eruelikere ende Eeuweliker renten siaers alsulc ghelt alse de heere van zotteghem sal doen ontfaen van
siere renten Te ghelden elcx jaers Eeuwelike duerende te sente marien lichtmesse ofte binnen viertien daghen daer naest onbegrepe(n)
en(de) dan vulgolden te sine Ende dese voernoumde viere pond en(de) zestien schellinghe par erueliker renten siaers heeft jan voernoemt
beset en(de) bewijst wel en(de) wettelike der voerseider joncfrouwe katelinen jn de prochye van Sente goerix houdenhoue vp Eene hofstede
Een half buenre groet lettel min ofte meer gheleghen ten groeten bruele voer jans voerseit ouer de strate neven jan(n)e michiels
Ende vp Een half buenre mersch lettel min ofte meer der onder gheleghen neven jan(n)e screuesle / Ende vp Een dachwant en(de) Een
half lants lettel min ofte meer gheleghen vp drot neuen ghijse den molre an deene zijde en(de) jans jonghen hoere an dander zide
Ende hute desen voerseiden pande gaet jaerlix drie modekine en(de) een half euene Een pond was en(de) twee schellinghe parisise
en(de) jan voerseit en kende hier vp nem(m)er renten no com(m)ers vte gaende Ende jan voerseit ofte de ghene die dese voerseide
de eruachtichede besitten sal es sculdech te bringhene en(de) te betaelne dese voernoumde rente joncfrouwe katelinen voerseit
sonder haren cost jnt beghine hof ter hoyen / Ende ware dat zake dat jan ofte de ghene die desen voerseiden pant houden
zullen niet en golden dese voerseide rente ten daghe alsoet voerseit es / So mochte joncfrouwe kateline voernoemt ofte de
bringhere van dese tsaertre hare hant slaen an desen voerseiden pant ghelijc haren properen erue / Ende waere dat sake
dat dese voerseide rente niet betaelt en waere ten daghe alsoet voers en(de) de voernoemde joncfrouwe kateline der om(m)e com(m)en
ofte senden moeste So mochte joncf kateline voerseit ofte de bringhere van desen tsaertre verteeren ofte doen verteeren
waer soe wilde drie schellinghe paris elken dach sonder minderen van der voerseider rente / tote diere tijt en(de) wisen dat die
voerseide rente en(de) alle de coste vulbetaelt zullen sijn en(de) dit al te reekene vp den voerseiden pant voert ware dat sake dat
namaels meer renten ofte com(m)ers vonden worde vp desen voerseiden pant dan hier voeren ghenoemt es ofte dat jemen namaels
den voerseiden pant pitseren ofte aergheren wilde dat heeft jan voerseit ghelooft der voernoemder joncfrouwe kateline
vp hem seluen en(de) vp al tsine vp te rechtene te segghene van der wet Ende alle dese vorwaerde(n) sijn ghedaen bi wille ende bi
consente van gillise van den groeten bruele jans zone voerseit Dit was ghedaen wel en(de) al wettelike bi maninghe van den
heere en(de) bi wijsdoeme van schepenen jn kennessen der waerhede So hebben wij lantschepene voerseit desen jeghenwoerdeghe(n)
tsaertre ghezeghelt met onsen zeghele hute hanghende / Ende behouden elcs mans rechte En(de) so wie dat bringhere es
van desen tsaertre die es machtich te jnne dese voerseide rente Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren als men
screef dusentich driehondert en(de) Een en zistich den derden dach van sporkele


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]