[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1390bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wii Reyne(re) vander Elst Ridde(r) Ende Aernoud de Coninc . Scepenen in Antwerpen maken cond dat vore ons quam . katline pet(er)s docht(er) was
van eykenenberghe met Eenen mombore hare ghegheuen metten Rechte . bi willecore en(de) consente van Janne den swarten haren man . En(de)
bekende dat zii sculdich es van gherecht(er) wettegher scout / broeder Janne van wers den minist(er) des Co(n)uents vanden broede(re)n vander derden oer
denen sente franciscus in Antwerpen . Elcs Jaers Eenen guldenen pen(n)inc die men heet ouden scilt goet van goude en(de) van ghewichte . ofte
de weerde daer af in ande(re)n goeden ghelde . Jaerlike(r) en(de) erflike(r) Renten ter aelmoesenen behouf die matheeus vanden bloemen wilen sette
oerdeneerde en(de) gaf int vors Godshuys den armen en(de) in meerrenissen en(de) in toedoene vander selu(en) aelmoesenen op hare twee cameren
met houe gronde en(de) met al datt(er) toe hoert / ghestaen op den coudenberch tusschen Jacop symoensoens came(re)n in dene zide . en(de) pet(er)s bocs
came(re)n in dande(re) zide . En(de) op viere scellinghe vlaems grote tsiaers erflike(r) Rente(n). Die zii heeft en(de) houdende es . op een huys met houe gro(n)de
en(de) met al datt(er) toe hoert / toe hoerende floreinse van malle ghestaen in de keyserstrate tusschen katlinen knobbaerds hof in deene zide .
en(de) katlinen lauwers . De welke vors twee came(re)n met houe gronde en(de) met al datt(er) toe hoert en(de) de vors viere scellinghe vlaems
grote tsiaers erflike(r) Renten . de vorsvors. katline van eykenenberghe met haren mombore verbonden heeft en(de) te pande gheset / ou(er) den vors
eenen ouden scilt tsiaers erflike(r) Renten . Te gheldene en(de) te betaelne van hare en(de) van haren nacomelinghen den vors minist(er) die nv es en(de)
die namaels siin sal / altoes t(er) vors aelmoesenen behouf / die matheeus vanden bloemen int vors Godshuis bessette . erflec en(de) eeuwelec
durende alle Jare deene helft daer af te kerssauonde en(de) dande(re) helft op sente Jans dach baptisten in midden zome(re) En(de) waert dat den vors
minist(er) die nv es en(de) die namaels siin sal t(er) vors aelmoesen behouf / hier af ane desen vors pand yet ghebrake . Soe heeft de vorsvors. katline
van eykeneberghe met haren mombore daer toe mede verbonden en(de) tonderpande gheset tvierendeel van Eenen huyse houe en(de) gronde
en(de) met al datt(er) toe hoert ghestaen ane de merct tusschen thuys datmen heet de Colue in deene zide . En(de) de halle in dande(re) zide . ghelijc
dat hare dat v(er)storuen es van doede wilen pet(er)s haers vaders en(de) toe te come(n) staet na de doet van katlinen haerre moed(er) . En(de) altoes
in des(en) manier(en) dat na katlinen haerre moed(er) doet desen vors eene(n) ouden scilt tsiaers erflike(r) Renten op tvierendeel vanden vors
huise houe en(de) gronde allene sal bliuen staende . en(de) dat de vors twee came(re)n en(de) de vors viere scellinghe vlaems grote tsiaers erflike(r)
Renten daer mede dan ontsleghen selen siin . Jn kennessen van desen l(ett)ren bezeghelt met onsen zeghelen . Ghegheuen Jnt Jaer ons he(re)n
almen screef . m . CCC . en(de) neghentich drie daghe in October .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]