[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O214p
settlement Sint-Maria-Lierde
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die nu siin Ende te commene siin Dat pieter Weyns heeft ghecocht wetteleke ende Redeleke ende wel v(er)golden
Jeghen Janne van lathem .viere. en(de) .twintich. scellinghe parijss eerfeleker Renten de welke janne van lathem vors quamen
van der doot van jacoppe van lathemme sinen oom was de welke Rente jacop vors cochte in .tween. parcheelen dats te wetene
Jeghen louwerse vander beken .twalef. scellinghe parijss siaers de welke Rente louwers vors jacoppe van lathem vors ofte sinen
hoyre ofte den bringhe(re) van sierre cyrographien bezette ende bewijsde op siin hofstad neuen jans sghelux gheleghen in alder ma
nieren
dat se gheleghen ende ghestaen was Jtem so cochte jacop vors dander .twalef. scellinghe parijss jeghen fyerine gheerts de wel
ke
Rente fyerijn vors jacoppe van lathem vors ofte sinen hoyre ofte den bringhe(re) van sierre cyrographien bezette ende bewijsde op siin hof
stad
die gillis amelrijx was neuen jans snorren stede gheleghen Ende dese vornoomde .viere. ende .twintich. scellinghe parijss erfeleker
Renten vallen te betaelne telken kersauonde eeuwelike duerende ende ombegrepen van gheldinghen tote onser vrouwen daghe lichtmesse
daer naest volghende ende dan alsoo voert van jare te jare altoos al uulbetaelt te sine met alsulken ghelde alse de heere van den lande
jaerlijx sal doen ontfaen van sinen Renten Ende Wel es te wetene dat Jan van lathem vors heeft op bracht wetteleke den bailliu in handen
.teenen. wetteleken zeke(re) al trecht dat hij an den vornoomden zeke(re) heeft de welke die hier vorscreuen es ende voort siin huuse ende hofste-
de
.teenen. cont(er)pande an de keerke neuen svoghels stede gheleghen in manieren ware alsoo dat de vornoomde zeke(re) iet te cranc ware Ende
al desen vornoomden zeke(re) .drie. dachwant groot ende .een. half lett(er) mindere ofte meerre suuere met . vijf cappoene(n) ende .eene(n). haluen
ende .ellef. scell ellef. penninghe parijss jaerlijx der vte gaende miin heere van blaersuelde te Renten Ende al desen vornoomden
zeke(re) in alder manieren dat hij vorscreuen es te pieter weyns bouf vors in maniere(n) ware dat zake dat hem jan van lathem vors ofte siin
hoyr ofte die den vornoomden zeke(re) houden sal niet ende betaelde elcs siaers erfeleke duerende de vornoomde .viere. ende .twintich. scell
parijss erfeleker Renten ten vornoomden daghe Dat pieter vors ofte siin hoyr ofte de bringhe(re) van deser cyrographien dan mochte hant
slaen an al den vornoomden zeke(re) in alder manieren dat hij dan gheleghen ende ghestaen ware alse an siin p(ro)per eerue behouden
tsheeren Rechte ende Adelinx Rechte Ende ware dat sake dat pieter vors ofte siin hoyr ofte de bringhe(re) van des(er) cyrographien niet be
taelt
en ware elx siaers eerfeleke duerende de vornoomde .viere. ende .twintich. scellinghe parijss eerfeleker Renten ten vornoo(m)den
daghe ende de dach ouerlede sonder betalen ende pieter ofte siin hoyr vors ofte de bringhe(re) van des(er) cyrographien dan moesten doen
wetteleke coste om(m)e jnninghe te ghecrighene van sierre vornoomder eerfeliker Renten dat hij die coste soude moghen jnnen en(de)
v(e)r(r)eeken an den zeke(re) de welke die hier vorscreuen es sonder eenich v(er)minde(re)n van der vornoomder principaelre eerfelijker Renten
Ende in alder manieren dat hier vorscreuen es so waest al ghedaen wel ende wetteleke alsoo ment sculdich was te doene met wette bij
keercghebode bij maninghen van den baill(iu) ende bij wijsdoeme van scepenen Hier ou(er) was jan stassiin alse bailliu ende wetteleec mae(n)re miins heeren van blaersuelde in sente marien lierde ende alse scepenen ter seluer steden jan de norre jan de voldere jan vand(er)
crommerhaghen
ende heynric de scanfeleere Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren doe men screef .dusentich. drie. hondert. Neghe(ntich)
tich.
ende .zesse. den .vijfsten. dach van Nouember


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]