[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van zotteghem maken Cont ende kenleec allen den ghenen die nv sijn ende hier na wesen selen
dat lievijn van der maren heeft ghecocht wetteleke ende Redenleke ende wel vergolden jeghen janne van der maren
sinen broeder Een ende dertich scellinghe parisise siaers erfeleker Renten Te gheldene telken kerssauonde eeweleke
duerende met alselken ghelde alse de heere jaerlijcs sal doen ontfaen van siere renten / Ende dese voernoemde een Ende
dertich scellinghe par erfeleker / Renten / heeft jan voers bewijst ende beset wel ende wetteleke lievine voernoemt vp
jueten stede ende up sflieghers stede beede te gootferdeghem gheleghen / Ende ware dat sake dat jan voers ofte de-
ghene
die desen voernoemden pant houden selen jaerlijcs niet en golden dese voernoemde een ende dertich scellinghe par
erfeleker Renten lieuine voernoemt ende sinen na comers eeweleke duerende ende ten voerseiden daghe so soude lie-
vijn
voernoemt ofte sine na comers slaen sine hant an den voernoemden pant ghelijc an sijn proper erve
Ende omme dat alle dese voerseide dinghen selen bliuen goet vast ghestade ende wel ghehouden teeweleken da-
ghen
in alle d(er) manieren dat se hier voerscreuen sijn Ende in kenleecheden der waerheden hebben wij lantsce-
penen
bouenghenoemt desen ieghenwordeghen tsaertre gheseghelt met onsen huut hanghende zeghel ende be-
houden
elcs mans rechte Dit was ghedaen jnt jaer Ons heeren doe men screef dertienhondert zeuene ende zestich
den twe ende twintichsten dach van wedemaende


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]