[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5202 recto
Historiek
origPlace I220p
settlement Bornem
region Antwerpen
Wij Jan zeghers meyere Heinric van sauelberghe heinric de wachtre / willem van den nettevelde / Joes va(n) sauelb(er)ghe
Jmpijn van niele daneel van sauelberghe en(de) gillijs baers / scepenen van bornem / doen te wetene allen den ghene(n)
die dese letteren zelen zien ofte horen lesen dat comen es voer ons / beele die wilen was wetteghe ghetrouwet
wijf gheraerds van den dilue daer god de ziele af hebben moete / En(de) heeft gheeescht en(de) begherd dat men
hare bewise hare duwarie / en(de) hare goedinghe / optat goet dat gheraerds was haers mans vorseit / En(de) wij
scepene(n) vorseit bi maninghen ons meyers vorghenoemt / en(de) goeden raet daer op ghehadt en(de) ghehoert vriende
va(n) beeden partien / dat es te wetene gheraerds en(de) beelen vorseit / soe hebbe wij ghewijst der vorghenoemder beelen
voer hare duwarie twee zacke rogs te haren liue te heffene iaerlijx te kersauonde alsoe langhe alse si leuen
sal en(de) niet langhere / op . v . dachwant lands gheleghen te bornem die waren gheraerds haers mans vorseit bi
selker vorwarden waert dat zake dat beele vorseit niet en conste ghecrighen hare coren vors ten tide vorscreue(n)
en(de) die een termijn van den pachte den andren verhaelde soe soude beele vorseit hare hande moghen slaen
aen dien vorseiden pand / bi heere en(de) bi de wet / en(de) dies ghebruken / alsoe langhe alse si leuen zal en(de) niet langhe(re)
dit was ghedaen in der jeghenwordecheit der kindre gheraerds vorseit / jans en(de) pieters / En(de) voer hare voegh
de en(de) mombore dat es te wetene gillise van meis en(de) janne van ghinderouer den jonghen die haren consent
en(de) willecoer hebben ghegheuen tote allen den vorwarden vorscreuen / En(de) jn ghetughenessen der waerheit soe
hebbe wij ghebeden eersamen lieden en(de) wisen / her janne coman / priester des p(ro)chiaens stede houden van belle
testamentoerre gheraerds vorseit / En(de) arnde sher gillijs bailiu van dendermonde / alse maech der kinder vorseit dat
si dese letteren willen bezeghelen / en(de) jc her jan coman alse testamentoerre / en(de) jc arnt / bailiu alse maech gheraerds
vorseit / om de bede des meyers en(de) der scepene(n) vors / en(de) der partien soe hebbe wij dese lettere(n) bezeghelt met onsen zeghelen vte hanghende / ghegheuen jnt iaer ons heren als men screef . m . ccc . viere en(de) vijftech opten
. xv . dach van meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]