[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 027r
Historiek
origPlace O561r
settlement regioAalst
region Oost-Vlaanderen
HEt si cont en(de) kinlec allen den ghenen die dese lettren selen zien en(de) horen lesen Dat her Gossijn vten steene en(de) ver
margriete zijn wettech wijf hebben verkint wel en(de) redelec Joncfrouwe margrieten van landenghem en(de) joncfrouwe allisen van
scoudbroec den meestersen der beghinen van sente katelinen jn aelst neghene dachwande landts die gheleghen zijn ter Estert
in de prochye van der nuwerkerken En(de) die men houdt van onsen here den graue van vlaendren / tshoues boef van sente kate
linen vorseit alse hare propre Erue / Dit welke landt quam van Joncfrouwe beatrisen willemans haluen der beghinen ghelijc
dat hare chaertre jn houdt bescreuen die ghezeghelt es vtehanghende metten groten zegle van der port van aelst vort soe
es te wetene dat her Gossijn vten steene / en(de) ver margriete zijn wettech wijf vorghenoemt moeten bliuen houdende dit
vorseide landt te haerre beeder liue / Vort soe zijn her Gossin vten steene / en(de) ver margriete vorghenoemt / en(de) haerre
beeder kindre af ghegaen en(de) hebben quite ghescouden alles dies Rechts dies si hem daer toe vermaten / hadden / ochte
hebben mochten ane dit vorseide landt / En(de) hebbent ghegheuen en(de) op ghedreghen den houe van sente katelinen vorghe
noemt puurlec in aelmoesenen / behoudelec haerre beeder lijftocht alse hier vorseit es / Vort soe moet her Gossijn / en(de)
ver margriete vorghenoemt gheuen den Erfeliken cheins Jaerlics die vte desen vorseiden lande gaet den meester-
sen van den houe van sente katelinen vorghenoemt also langhe alse si beede leuen / En(de) de meestersen van den
houe vorseit selen vort ghelden den Cheins den here daer men dit landt af houdende es Jaerlics alse van shoues
der beghinen van sente katelinen vorghenoemt propre Erue / En(de) alle dese verkinnesse van desen vorseiden lande
En(de) dese ghichte En(de) dit op draghen / puurlec in aelmoesenen / En(de) alle dese vorwaerden die hier vore bescreuen staen
waren verkint ghedaen / en(de) ghemaect en(de) op ghedreghen puurlec in aelmoesenen alse van desen vorseiden lande jonc
frouwe margrieten van landenghem / en(de) joncfrouwe allisen van scoudbroec den meestersen van den houe van den
beghinen van sente katelinen jn aelst tshoues boef vorseit / van her Gossine vten steene / v(er) margrieten sinen wet
teghen wiue / en(de) van haerre beeder kindren / vore onderscheedeghe liede en(de) vroede namelike vore her jhan(n)e
coten den caplaen van sente katelinen i(n) aelst / her vranken Den caplaen van der fermeryen van den seluen houe
her Gossine den vos caplaen van sente agathen in aelst / En(de) hier ouer waren alse orconden / Jhan doude meier
van aelst willem de ghier Jhan van scoudbroec / Jhan van den hamme / Gossen van den spiegle Jhan van den
spiegle / Segre de hoedemakre / En(de) Rogier de Clerc En(de) ombe dat dit waer es / en(de) vaste en(de) ghestade moet bliuen
soe hebbe wij her Jhan cote / her vranke de Caplaen vorghenoemt / En(de) her Gossijn de vos vorseit bi beden En(de)
bi consente van beede den partyen dese lettren ghezeghelt met onsen zeglen vtehanghende Jn kinnessen der
waerheiden Dit was ghedaen en(de) ghemaect / Jnt Jaer ons heren doe men screef dusentech drie hondert
ende / tiene / tsaterdaghes vore sente matheus dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]