[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1353 recto
Historiek
origPlace K149p
settlement Lillo
region Antwerpen
Allen den ghenen die dese l(et)ren selen sien ofte horen lesen peter vander sluis ende jan wouts scepenen van lilloe saluit ende kennisse der
waerheit dat si cond ende kenlec vallen dat vore ons comen siin de minister ende dat Conuent vander derde(re) ordenen in antw(er)pe(n)
ane dene p(ar)tie Ende jan willems sone van borchfliete ane dander p(ar)tie ende bekinden onderlinghe dat de vorghenomde minister ende
conuent ghegheuen hebben terue ende in erflecken rechte den seluen janne willems zone drie ghemete lands die gheleghen siin
te lilloe tusschen jans peters lant ende de heerstrate daer dwederdeel aftoe behoerd bruder arnoude den vriesse zone wilen damaes
vriessen zone tehoudene ende te hebbene siaers om(m)e twee guldene florine van florence goede ende custbaer jaerleck(er) ende erfleck(er)
renten alselke florine alse onse he(re) de h(er)toghe vore twaleue grote torn. elcs siaers van sinen renten sal doen nemen te gheldene
ende te gheuene de vorgh. twee florine alle jaere vanden vorgh. janne willems zone ende van sinen nacomenlinghen den vorgh.
minister ende den Conuente ende die na hen daer wesen selen op onser vrouwen dach terlichtmessen ende te leu(er)ne binne(n) antw(er)pe(n)
binne(n) horen godshuise ende met alselken vorw(er)dden waert dat de vorghenomde jan willems sone teneghen termine van desen
gheldene in ghebreke ware ende also langhe daer in merde ende durde dat deen paym(en)t dan der paim(en)t v(er)haelde( )dat dan de vorgheno(m)de minister ende conuent hore hand slaen souden moghen ane hore vorgh. goet sonder v(er)soech ane den he(re) te doene alse ane hore
p(ro)per goet ende dies goeds dan vordane ghebruken sonder yemens calainge ende dan vordane soe en soude hem de vorgh. jan
willems zone en gheens rechts ten vorgh. goede v(er)meten nog hen moghen in eneghe(n) manieren . Jn kennissen van desen lette(re)n
beseghelt met onsen seg(e)len Ghegheuen int Jaer ons he(re)n alsmen screef m ccc vuftech en(de) drie des maendaegs inde
Chincenda[eg]he

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]