[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 031r
Historiek
origPlace O561r
settlement regioAalst
region Oost-Vlaanderen
Jn den name des vaders ende soens ende des heileghes gheist .. Jc ghertrudt van den wilghen make mijn testament metten rade van goeden
lieden ombe de nutscap mire zielen ende in verlanessen van [a]llen minen sonden .. Jnt beginsele ende int ierste so gheuic tienschellinghe
suartt(er) parisise tsiars erfelike staende int hof te sente kateline(n) taelst den armen beghinen te deelne // ende die bewisic op een half
dachwant lands lettel men ochte meer dat gheleghen es [o]p de bruelcoutre te haeltert . voert en(de) dit es ghedaen bi den h(e)r(r)e
daer men dit voerseide land of hout . voert so gheuic sesse viertelen coerens half tarwe ende half rogghe . kateline(n) wou
ters dochter mijns broeder iaerlijcs te haren liue binnen tuen penninghen tbeste te gheldene iaerlijcs telken sente ians
daghe wtgaende oegste / en(de) die bewisic op een half dachwant lands lettel men ochte meer dat leit achter claus lochtiin
van den wilghen // en(de) bi consente van den h(e)r(r)e daer men dit v[o]rseide land af houdt voert so gheuic janen la[u]en
docht(er) van der mose tue sist(er) coerens iaerlijcs te hars liue half rogghe en(de) half tarwe binnen tue penninghen tbeste
te gheldene iaerlijcs telken sente jans daghe wtgaende oeghste / en(de) dit bewisic op hosts veldeken // et bi consente van den
h(e)r(r)e daer men dat land af hout // en(de) dit gheuic puer[le]c om gode in mine(n) vtt(er)sten wille // En(de) ombe dat dit waer es
vast en(de) ghestade sal bliuen soe hebbic ghebeden vroed[e]n lieden en(de) discreten den h(er) ianne den prochypape van erenbo-
deghem // den h(er) janne prochipape van meerre // en(de) den houe van sente kateline(n) dat sij dit zeghelen met hare(n) zeghele(n)
En(de) wii h(er) jan van erenbodeghem h(er) jan van meerre en(de) thof van sente kateline(n) ombe de bede en(de) tsfersoec der vor-
seider g(er)truden hebben dese lett(r)en ghezeghelt met onse[n] zeglen vtehanghende . jn k[e]nnessen der waerheit Dit was ghe-
daen int iaer ons he(re)n dat men screef .m°.ccc°. en(de) sestien[e] tsat(er)daghes vor sente matheus dach des ewanglistes

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]