[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 19r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
WJ . Goesin hamerde als Proefst Ende zegher van beuerne Oliuier martin / lambrecht van den ackre ende Jhan van der verheeke als scepenen Jn de
stede van Curt(ri)ke in die tiit / Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen sien Of hoeren lesen . Dat Pieter drabbin es com(m)en voer ons
Ende heft verkent ende verliit dat Jacob hoeft heft Jeghen hem ghecocht ende wel betaelt . Twee ende viertech scellinghe par. elke siaers te Renten eruelike
ghedurende den groeten torn. en(de) twelef penninghe par. of munte in auenante . Dewelke Rente esbeset ende bewiist vp pieters voers. huus ende erue
staende ende ligghende ouer beke vp den knoc alsoe men gaet te zweuenghem waert / Ende vp drie Cameren metten eruen der toe behoerende die hi
heft staende ende ligghende neffens den voerseiden huus ende erue . Ende naest Oste poschs huus ende erue an dander zide . Vten welken huus
Cameren ende eruen voers. Piet(er) drabbin voers. verkende dat voern gaet Jaerlix te Renten . vierentwintech scellinghe ende drie hallinghe par.
Te gheldene dese voers. eruelike Rente elke siaers te tween paiementen / dats te wetene deen helt te alf maerte erst com(m)ende Ende dander helt te
Sente baues messe daer naest volghende . Ende alsoe voert gheldende van Jare te Jare eruelike ghedurende ende ten voers. terminen . Vander welker
erueliker Rente voerseit Pieter drabbin voerseit ghinc vte ende ghelensde wel ende wettelike na costume ende vsage van der stede van Curtrike te
Jacobs hoofts bouf voerenghenomt . Ende hi Jacob wasser toe ghedaen wel ende wettelike na costume ende vsage van der voerseider stede .. Jn kenness(en)
van wareden ende Jn eeweliker ghedinkeness(en) So hebben wi Profst ende Scpenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onsen p(ro)pren
zeghels vthanghende . Ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gratien als men screef . Duzentech drie hondert zesse ende viertec . den twelef
sten dach in nouembre .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]