[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 060r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van Aelst Jan van der boenbeken . ende heinric de vremde .. Doen te wetene allen lieden dat Comen es vor Ons
herman de teeniinpotghieter . Ende heeft verkint ende verliit at hi sculdich es . magrieten van den steene . willems dochter was van
den steene . viif scellinghe groter tornoyse diaers vlaenderscher munten erfeleker Renten de welke gaen Jaerliics eeweleke duerende
vte een stede in de hoghe strate gheleghen neffens sioncs Jan liicen . welke stede de vors Jan liicen nam also hi voer ons verkinde
op tiit voerleden Jeghen hermanne voernoemt teenen Erfeleken Cheynse . Omme de voe[rnoe]mde . viif scellinghe grote erfeleker Ren
ten ende daer toe drie grote die elre waert te Renten ghedeelt siin . Ende dese voernoemde [?] scellinghe grot erfeleker Renten vallen
gheheel te gheldene . magrieten vors . Te sente baefs daghe naest comende . ofte haren nacomeren ende also voort ane elx Jaers eewe
leke duerende ende emmer telken vors daghe aluergolden te sine de vors viif scellinghe gro met ghereeden ghelde .. Ende ware dat
sake dat Namaels yemen quame warent ehrmans kinde(r) voernoemt . ofte wiet anders ware . die magriet(en) voers ofte haren naco
meren onghebruuc dade van desen voernoemden viif scellinghen gro erfeleker Renten waert van som waert van al . waert van lett
ofte van velen . alle de coste ende de scade . die daer af . de vorgh magr . ofte haren nacomers comen mach . dat heeft hem de vors herman
ou(er) hem seluen ende ou(er) sine nacomeren gheheel ende al ghelooft te gheldene ende op te rechtene . ende dat op hem seluen en(de) op
altgoet dat hi heeft ofte naemaels hebben mach lighende Ruerende ghewonnen ende onghewonnen Ende dit was al wettelec
ghedaen bij alle dien dat wij te alselken gheliken dinghen gheuseert hebben ende sculdich waren te doene na sede Recht wet costu
me ende vsage van der poort van aelst .. Jn kennessen der waerheit ende wt beden ende versoeke van partyen so hebben wij sce
penen vorgh dese l(ett)ren gheseghelt met onsen wthanghenden zeghelen Jnt Jaer ons heeren alsemen screef . dusentech . driehon
dert Twee ende zeuentech den ellefsten dach in wedemaende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]