[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9393r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
Wj hughe van westhusen jhan stenard boidijn de zomer Ende pauels jhans zone Scepenen jn hulster-
ambacht Doen te wetene allen den ghenen die desen tsertre zullen zien of horen lesen Dat wou-
tre van den vorde quam vor ons ende verlyde dat hi heeft vercocht meester oliuir zoetarde van
Curtrike de rechtehelft van tween moershoefden die gheheet zijn Sborghgrauen moershoefde
lighende te blockerhille alzo vort alse woutre van den vorde vors. houdende was Ende hi woutre
van den vorde heeft verlijt dat hem meester oliuir vors. de ene helft van den zeluen tween moers-
hoefden heeft al verghulden Ende [d]es die woutre vors. comen vor ons Scepenen vors. ende
heeft hem zeluen van der vorseider helft wel ende wettelike ontarft na de drie zondaeghsche
ghebode diere of wettelike waren ghedaen nar core ende vsage van den lande Ende dar
nar was die meester oliuir zoetart darin wettelike ende wel ghearft met stroe ende met
alme na de costume ene de wet van den lande Ende doe waren wj ghemaent van den
scoutate ofte vorseide vorwarde zoe wettelike ware ghemaect ende ghedaen dat zoe sculdich
ware te bliuene eruelike ghoed ende ghestade Ende bi ziere maninghe zoe wijsden wj Scepene(n)
vors. dese zelue vorwarde ghoed vast ende ghesetade jn der maniere dat hir voren wel ver-
claert es Ende vort hebben wij Scepenen vors. ghevonnest na der begherten van dien meester
oliuire ende bi maninghen van den zeluen scoutate wie dat desen tsartre bringht zi besittere
jnre ende heffere van der rechter helft van desen tween vorseiden moershoefden jn
kennessen ende jn orc(on)scepen dat alle dese vorseide besigheden zijn wel ende wettelike ghedaen
als men ghemeenlike vsert na de vsage ende costume van den lande zoe hebben wj Scepe-
nen vorseit desen wthanghenden tsartre gheseghelt met onsen p(ro)pren zeghelen jnt jar ons
heren als men Screef dertienhondert Ende twintich vp zente simoens en(de) zente juden
auont -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]