[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 55r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij Jhan staec als proefst Ende fransoys van Coppenhole gillis dibboud ghiselbrecht de poertre ende Jhan maes als scepenen Jn de stede van
Curtrike in dese tijt . Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen . Dat alaert Cateel ende ysoie sijn wettelike
wijf Sijn com(m)en voer ons Ende hebben verkent ende verlijt dat mahu vander haghe heift Jeghen hemleden ghecocht ende welbetaelt
twelef scellinghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal inde stede van Curtrike
Jaerlix telken daghe vanden paiementen . De welke eruelike Rente van twelef scellinghen paris. siaers alaert en(de) ysoie voers. hebbe(n) beset
ende bewijst mahuwe voers. of den ghene(n) die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal Jaerlix te heffene en(de) te Reekene vp haerleder huus en(de) erue der
toebehoerende staende ende ligghende binden scependom(m)e vander stede van Curtrike buter Riselpoerte tusschen alaert Cateels voers. huus
en(de) erue an deene side Ende Clais Coelins huus en(de) erue an dander side Te gheldene dese voers. eruelike Rente elke siaers teenen paiemente
Dats te wetene te sente baues messe Ende dies sal wesen deerste paiemente te sente baues messe eerst com(m)ende Ende also voert gheldende
van Jare te jare eruelike ghedurende ende ten voers. daghe . Vander welker erueliker Rente beset en(de) bewijst also voerseit es alaert ende
ysoie sijn wettelike wijf voers. ghinghen vte ende ghelensden der of wel ende wettelike naer costume en(de) vsage vander stede van Curtrike
te mahuwes bouf voers. Ende hi mahu voers. was dertoeghedaen en(de) derin gheeruet wel ende wettelike naer costume ende vsage vand(er)
stede van Curtrike voers. . Jn kennessen van wareden hebben wij proefst en(de) scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen
p(ro)pren seghels vtehanghende / Ghemaect en(de) ghegheue(n) int Jaer van gratien als men screef dusentich drie hondert achte en(de) sestich
den seuentiensten dach in laumaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]