[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 076r
Historiek
origPlace O230p
settlement Overboelare
region Oost-Vlaanderen
Wy Jhan vlieghe Rase de haghemutere Gillis Minne Jhan moelmersch Jhan van kereghem ende maes van
brakele .. Scepenen van Gheroudsberghe .. maken Cont ende kenlic allen den ghenen die dese letteren zelen sien Ofte
horen lesen . Dat woutere van der Gracht Onse ghezelle heeft ghecocht ende beiacht wel en(de) wettelic Jeghen
wouteren adryaens dien men heet van den borre Tiene Oude grote Coninx tornoyse siaers Erfeliker Renten van
sconinx Philips slaghe van vrankerike Ende dit Omme ene Somme van Peninghen de welke woutere van
der Gracht wouteren adryaens voers wel ende wettelic vergouden heeft ter welker Renten voers
woutere van der gracht voerenghenomt es . Comen ende der hinne gheherft wel ende te wette ende hefte(r)
al af ghedaen dat hire af sculdech was te doene bi wette / De wlke rente voers woute(re) adryaens voerengheno(m)t
heeft beset en(de) bewyst den voers wouteren van der Gracht op sin huus en(de) op sin Erue gheleghen in de
steenstrate alre naest mechiels blondels Erue Duelke huus ende Erue ylen was wouters her goets ende
dat hem strect deurgaens tote Pieters kints straetkine met allen met den schurkine .. Ende es te wetene
dat woutere adryaens voers Ofte sin oer Ofte de ghene die dit voers huus ende Erue houdende zelen
sin . zullen moeten ghelden wouteren van der Gracht Ofte sinen Oere Ofte den ghenen die desen tscaertere
brinct dese voers Tiene Oude grote Coninx tornoyse Emmer elkes siaers Euwelic durende telken ker-
sauende Ofte Emmer telken onser vrouwen daghe licht messe daer naest volghende vergouden te sine
Ende es te wetene ware dat sake dat woutere adryaens voers ofte sin Oer ofte de ghene die dit voers huus
en(de) Erue houdende souden sin met allen met den scurkine / niet en gouden wouteren van der Gracht ofte
sinen Oere . Ofte den ghenen die desen tscaertere brochte dese voers rente Emmer elkes siaers Euwelic Duren-
de telken kersauonde ene dat onser vrouwen dach lichtmesse daer naest volghende Ouer lede eer dan dan dese
voers rente vergouden ware / dat dan woutere van der Gracht ofte sin oer / ofte de ghene die desen tscaertere
brinct soude moghen hant slaen ane dit voers huus en(de) Erue en(de) scurkin in allen den ghelaghen dat gheleghen
soude sin heert vast en(de) naghelvast en(de) houdent Euwelic paysiuelic ghelic haren ande(re)n prope(re)n goede sonder
enech mesbeuren no sonder enech weder segghen van yemene . waerbi datte(r) woute(re) adryaens voers hi no sin
oer no de ghene die dit voers huus en(de) Erue met den scurkine houdende souden sin nemmermer neghe-
rande recht der ane Clameren eeschen no ghecrighen en mochten en ware bi wille en(de) bi Consente van woute(re)n
van der Gracht ofte van sinen Oere / ofte van den ghenen die desen tscaertere brochte .. Ende Omme
dat wy Scepenen voerenghenomt willen en(de) begheren dat alle dese dinghen bliuen ghehouden Euwelic goet
vast en(de) ghestade in allen den manieren dat si voersc(r)euen sin . soe hebben wy ouer ons en(de) ouer Scepenen die
naer ons Scepenen zelen sin te gheroudsberghe desen jeghenwoerdeghen tscaertere doen bezeghelen met
den Couter sayele van onsen scependomme hute hanghe(nde) bi der beden en(de) bi den versouke van beden den
voerenghenomden Partijen De welke was ghemaect en(de) ghezeghelt Jnt Jaer ons he(re)n alse men screef
Dusentech driehonder een ende dertech den zesten dach van maerte ten Jn gane

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]