[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van zotteghem maken Cont ende kenleec allen den ghenen die nv sijn ende hier na wesen zelen dat
joncfrouwe kateline van valensine heeft ghecocht wetteleke ende Redenleke ende wel vergolden / jeghen jacoppe den loesen
viere ende twintich scellinghe parisise siaers erfeleker Renten / alsulcs ghelts alse de heere van zotteghem jaerlijcs sal
doen Ontfaen van siere Renten / Te gheldene te sente bamesse nv eerst commende ende onbegrepen te wesene van gheldinghe(n)
binnen viertiennachten daer naest volghende dan wlgolden te sine ende also voert jaerlijcs eeweleke duerende / Ende dese
voernoemde viere ende twintich scellinghe par erfeleker Renten heeft jacop voers bewijst ende beset wel ende wetteleke joncfr
katelinen voernoemt vp viue ende zeuentich roeden onder weede ende brouc dat men heet de dellet oue[r] [de]nde an de strate / En(de)
vp een half dachwant lants gheleghen vpt Rake velt neffens goessijns lant was van Coudenbergh[e] [Co]mmende an den wech
Ende vp twintich roeden lants gheleghen jnt wegher velt dat Claus boengaerds was metten ende Commende an de strate
Ende dese voerseide erfachtichede es gheleghen al in de prochie van sente Gorix Oudenhouen ende verstaerf jacoppe voers van
marien sbaerdmakers siere moeyen / Ende ware dat sake dat jacop voers ofte de ghene die desen voernoemden pant houden
jaerlijcs niet en golden dese voernoemde viere ende twintich scellinghe par erfeleker Renten binnen ghent joncfr kateline(n)
voernoemt ofte den bringher van desen presenten tsaert(re) eeweleke duerende ende ten voerseiden daghe so soude joncfr kateline
voernoemt ofte de bringher van desen presenten tsaerter slaen haer hant an den voernoemden pant ghelijc an haer proper
erve / Ende ware dat sake dat dese voerseide Rente jaerlijcs niet betaelt en ware telken daghe ghelijc dat voers es / Ender joncfr
kateline voern ofte haer boden omme commen moesten / dat sij elcs daechs mochten verterren ofte doen verterren waer dat soe
wilde drie scellinghe par vp den voernoemden pant sonder minderen van den principale ende allen wetteleken costen toter
tijt dat alle de coste ende de principale wulbetaelt souden wesen / Ende omme dat alle dese voerseide dinghen zelen bliuen goet
vast ghestade ende wel ghehouden in alle der manieren dat se hier voerscreuen sijn ende in kenleecheden der waerheden hebben
wij lantscepenen bouenghenoemt desen presenten tsaerter gheseghelt met onsen huut hanghenden zeghele ende behouden elcs
mans rechte // Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren doe men screef dusentich drie hondert zeuene ende zestich sdicendaechs
voer sente symoens ende jn den dach


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]