[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 73r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
WJ Gheeraerd de tolnare als Proefst Ende Joes hamerde Pieter maertin daneel Cam(m)elin ende Jacob doesterlinc / Als scepenen Jnde stede van Curtrike in desen tijt Doen
te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen .. Dat vrauwe kateline sleemans pieter svaerwers wedue / Es com(m)en voer ons en(de) heift
verkent ende verlijt Dat loy gossiel heift Jeghen haer ghecocht ende wel betaelt Drie pont parisisse elke siaers te Renten eeuwelike en(de) eruelike ghedurende
Al sulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal inde stede van Curtrike Jaerlix telken daghe vanden paiemente .. De welke eruelike Rente voers. vrauwe
kateline voerseit heift beset ende bewijst Dat loy gossiel voers. ende sijn wettelic hoir ende naercomers wettelike besitters wesende van deser voers. eruelike Rente
sullen heffen halen ende Reeken(en) elke siaers eeuwelike ende Eruelike ghedurende Vp Een huus ende erue der toebehoerende Dwelke vp den tijt van nv toebe
hoert Jan Canticleer beatrisen eruelins sijn wettelic wijf Ende gillen breckeuael willems sone staende ende ligghende dit voers. huus en(de) erue binde(r) stde
van Curtrike and Coernehuus tusschen Jans Euerbouts die men seit drayere huus ende erue an deen side ende Jans Costers huus ende erue an dande(r)
zide En(de) st(r)eckende van voeren achterwaert tote gheeraerdz costre mure Te gheldene dese voers. Erulike Rente elke siaers te tween paiementen Dats te we
tene deene heilt te kersauende Ende dandre heilt te Sente Jans messe in midden somer daer naest volghende Ende dies zal wesen deerste paiement
te kersauende int Jaer ons hee(re)n .M.CCC. twee ende neghentich eerst com(m)ende Ende also voert gheldende van Jare te Jare eeuwelike ende eruelike ghe
durende ende ten veorseiden paiementen Vander welker erueliker Rente bouen verclaert vrauwe kateline voerseit ghinc vte ende gheleusder of wel en(de) wettel(ike)
naer costume en(de) vsaige vander stede van Curtrike te loys bouf voerseit Ende hi loy voerseit was der toe ghedaen ende der in gheeruet wel ende wettelike naer
costume ende vsaige vander stede van Curtrike voerseit .. Jn kennessen van wareden hebben wj Proefst en(de) Scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt
met ons(en) p(ro)pren Seghels vthanghende Ghemaect ende ghegheuen Jnt Jaer van gratien Als men scref Dusentich drie hondert Twee en(de) Neghentich
Den derden dach Jn houstmaent -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]