[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1362 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Jan limpiaes ende pet(er) chaes scepenen Jn antw(er)pen maken cond dat vore ons quam jan van maerberghen die zoene wilen was jans van
maerberghen wassenkersmakers ende verlide dat hi op ghedreghen heeft met v(er)tiene he(re)n janne strubolle(n) priest(er) en(de) quite gescouden tot
sinen behoef die Dertich scellinghe oude(r) grot(er) torn die hi jan tsiaers sprekende hadde op de stat van antw(er)pen tsinen liue ghelijc dat de
sharters bezeghelt met der stat zeghele van antw(er)pen die daer af ghemaect siin begrepen hebben en(de) bekinde dat hi gheen recht daer ane
en behilt en(de) gheloefde mede dat hi he(m) nim(m)ermeer rechts daer toe v(er)meten en sal bi hem oft bi anders yemende van sinen weghen
in gheenre manieren also dat de vorghenomde her jan strubolle de vorghenomde dertech scellinghe oude(r) grot(er) torn tsiaers met
allen den gheloften en(de) vorw(er)dden ghelijc dat de vors(eide) tsharters inhouden alle jare heffen en(de) hebben sal op de vors(eide) stat van antw(er)pen van
des vors(eids) jans weghen van maerberghen van t(er)mine te t(er)mine alsi v(er)schinen selen op de vors(eide) stat en(de) de vors(eide) sharters begrepe(n) hebben
die daer af ghemaect siin also langhe alse de vorgh(enomde) jan van maerberghen zal leuen / ende oec soe sal de vors(eide) her jan dese dertech
scellinghe oude(r) grote wech moghen gheuen verwandelen vercoepen oft ou(er)setten op wat p(er)soene(n) dat hi sal willen en(de) sinen vrien wille
daer mede doen sonder calengieren oft weder segghen des vorghenomds jans van maerberghen . oft yemens anders . Behoudelec dien
soe niemeer de vorghenomde jan van maerberghen van liue te doede es comen dat dan de vors(eide) dertech scellinghe oude(r) grot(er) torn
tsiaers quite en(de) te niete selen wesen. En ware datse de vors(eide) her jan strubolle eer op ande(re) p(er)soene hadde doen setten vercocht oft
wech ghegheue(n) . Jn kennissen van desen l(et)ren bezeg(e)lt met onsen seg(e)len / Ghegheue(n) jnt jaer ons he(re)n alsme(n) screef . M . CCC . tsestich en(de)
een des sat(er)sdaghs naest papen vastellauont

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]