[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9424r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi Jhan tkint Jhans zone als profst ende Rugger de costre Jhan bollaert Jhan de tolnere ende gillis dibboud als scepenen in de stede van curtrike
in dese tiit Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen sien of hoeren lesen . Dat Jhan de crane ese com(m)en voer ons / Ende heft
verkent ende verliit dat ver marie van der banc(er)t heft Jeghen hem ghecocht ende wel betaelt / Dertech scellinghe paris. elke siaers te renten erue
like ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen zal in de stede van curtrike jaerlix telken daghe van den paiementen . De welke erueli
ke Rente voers. Jhan de crane voers. heft beset ende bewiist ver marien van der banc(er)t voers. of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen zal te heffe
ne ene te Reekene Jaerlix vp ziin huus ende erue dat hi heft staende ende ligghende binden scependom(m)e van der stede van curtrike buter steenpoerte
an ver marien huus van der banc(er)t voers. vp den hoeghen viuere . Te gheldene dese veors. eruelike Rente elke siaers te Sente Jhans messe in midden zome
re . Ende dies zal gheuallen deerste paiement te Sente Jhans messe in midden zomere erst com(m)ende . ende alsoe voert gheldende van Jare te Jare
eewelike ende eruelike ghedurende ende ter voers. termine .. Ende van desen voers. dertech scellinghen paris. siaers erueliker renten beset alsoe voers.
es So ghinc vte Jhan de crane voers. ende ghelensde wel ende wettelike naer costume ende vsage vander stede van curtrike te ver marien van der banc(er)t
bouf voerenghenomt . Ende soe ver maerie was der toe ghedaen ende der in gheeruet wel ende wettelike naer costume ende vsage van der voers. stede
van curtrike .. Jn kennessen van wareden hebben wi profst ende scepenen voerenghenomt / dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onsen p(ro)pren zeghels vte
hanghende .. ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gratien als men screef duzentech drie hondert neghen ende vichtech den twintechsten
dach in hoymaent -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]