[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 147 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin ende die te Com(m)ene siin dat es ghemaecht eene ordinanche bi ghemeenen maghen ende wrienden tuschen jonfr Cateline s gher(arts)
dibbouts docht(er) was ou(er) eene p(ar)tie . jonfr Cateline(n) van bonte zust(er) int ospitael van gheroutsberghe bi consente van mire wrouwen d(er) p(ri)eusen en(de) den p(ro)uiser(en)
van den ospitale voers jonfr mag(ri)ten ende ionfr beatrisen jonfr Catelinen zusteren voers bi Consente van clause mertins ende pieteren van b(er)chem
haren wetteghen voeghden in eene and(re) p(ar)tie Jn alsulk(er) manieren alse hier na volcht ghescreuen Datste v(er)stane dat jonfr Cateline s gherarts
dibbouts docht(er) was sal houden ende ghebruken paysiueliic te haren liue . vte . vij . dachwant lants ende . xxxiij . roeden gheleghen an de langhe
haghe de welke jonfr Cateline(n) zuster int ospitael voers gheheel alleene v(er)sterue(n) van haers vader doede de . ij . dachwant en(de) xxxiij . roeden
ende thalue hus ende erue daer gherart van bonte hute v(er)starf Ende naer haer liif . de voers. . ij . dachw(ant) lants ende xxxiij . roeden metten . haluen
hus en(de) erue(n) voerscreuen te bliuene te eweliken daghen jonfr margrieten ende jonfr beat(ri)sen voerghenoemt ofte haren wetteghen Oere sonder
wedersegghen van yemen jn alsulke(r) manieren dat jonfr Cateline(n) van bonte zust(er) int ospitael voerscreuen ende den selue(n) ospitale de . v . dachw(ants)
lants . vten . vij . dachw(ants) ende xxxiij . roeden voers. selen bliue(n) van nv voert te(r) eweliken daghen sond(er) yeme(ne) nem(m)ermeer iet af te gheuene ofte
eenech ghedeel te doene . hier ouer waren symoen depeliic ende ihan min(n)e . Ghesuoerne van Gheroudsberghe jnt jaer ons heeren alse men
screef . m . ccc . ende xlvij . ten achtersten dach van meerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]