[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 42r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij Jhan damman als Proefst Ende willem vanden leene gillis passchendale Clais stutin ende Rugger van laerberghe als scepenen Jnde stede
van Curtrike in dese tijt . Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen . Dat Clais vander braemt ende katheline sijn
wettelike wijf / Sijn com(m)en voer ons Ende hebben verkent ende verlijt dat Rugger lours heift jeghen hemleden ghecocht ende wel betaelt Sesse ende
twintech scellinghe paris. alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal inde stede van Currike Jaerlix telken daghe vanden paiemente elke siaers
te Renten eruelike ghedurende De welke eruelike Rente Clais ende katheline voers. hebben beset ende bewijst Jaerlix te heffene ende te Reekene Rugger lour
se voers. of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal / vp haerleder huus en(de) erue dertoebehoerende staende ende ligghende binden scependom(m)e vand(er) stede
van Curtrike inde haerlebeke strate tusschen pieter ge[u]s huus en(de) erue andeen side Ende Clais vlederics huus ende erue an dander side . Te gheldene
dese voerseide eruelike Rente elke siaers teenen paiemente Dats te wetene tonser vrauwen daghe ter lichtmesse . Ende dies sal wesen deerste paiement
tonser vrauwen daghe ter lichtmesse eerst com(m)ende . Ende also voert gheldende van Jare te Jare eruelike ghedurende ende ten voers. daghe Ende waert
datter ghebrec an ware alle coste ende alle scaden die Rugger lours voers. of de ghene die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal dade of hadde om(m)e dese eruelike Rente
also voerseit es te ghecrighene die souden hem Clais ende katheline voers. ghelden bi Rade van scepenen van Curtrike . vander welker erueliker Rente beset
ende bewijst also voerseit es Clais ende katheline voers. ghinghen vte ende ghelensden der of wel ende wettelike naer costume ende vsage vander stede van
Curtrike te Ruggers bouf voerseit Ende hi Rugger voers. was dertoe ghedaen ende derin gheeruet wel ende wettelike naer costume en(de) vsage voerseit . Jn
kennessen van wareden hebben wij proefst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghels vtehanghendde . ghemaect en(de) ghe
gheuen int Jaer van gratien als men screef dusentich drie hondert sesse ende sestich den seuentiensten dach in octobre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]