[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van velzeke maken Cont ende kenleec allen den ghenen die nv sijn
ende hier na wesen zullen / dat gillis maelcamp heeft ghecocht wetteleke ende redenleke
Ende wel vergolden jeghen lijsbetten sbrunen meester gheraerds wijf was / neghene
scellinghe parisise siaers erfeleker Renten Te gheldene telken sente martijns messe
Eweleke duerende ende onbegrepen te wesene van gheldinghen tote kerstdaghe daer naest
volghende / Ende dese voernoemde neghen scellinghe par erfeleker renten heeft lijsbette voers
bewijst ende beset w[e]l ende wetteleke gillise voernoempt vp hare stede buten vrijheden
gheleghen / een dachwant groot letter men ofte meer / Ende ware dat sake dat lijsbette voers
ofte de ghene die dese voernoemde stede houden zullen Jaerlijcs niet en golden dese voernoemde
neghen scellinghe par erfeleker Renten gillise voernoempt ofte den bringhere van desen
presenten tsaertre ende ten voernoemden daghe so soude gillis voers ofte de bringhere
van desen presenten tsaertre slaen sine hant an den voernoemden pant ghelijc an sijn proper
erve / Ende ware dat sake dat de voernoemde dach ouer lede / ende de rente niet betaelt en
ware / ghelijc dat voers es / so mochte gillis voers ofte de bringhere van desen ieghenwordeghen
tsaertre / na dien dach verteren elken dach twee scellinghe par vp den voernoemden pant
sonder minderen van den principale toter tijt dat alle de coste en(de) de principale volbetaelt
souden wesen / Ende omme dat alle dese voerseide dinghen zullen bliuen goet vast ghestade
ende wel ghehouden in alle der manieren dat se hier voerscreuen sijn / Ende in kenlecheden der
waerheden hebben wij lantscepenen bouenghen. dese letteren gheseghelt met onsen zeghele
vte hanghende ende behouden elcs mans rechte Dit was ghedaen Jnt Jaer ons heeren doe men
screef dertienhondert neghene ende viftich den neghentienden dach van laumaende


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]