[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Antwerpen
collection Sint Michiels
idno 040 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wy laureins volkaert Ende jan vanden putte / Scepenen in Antwerpen maken cont Dat vore ons quamen / Jan van
Camdonc de backe(re) ende lijsbet siin wettich wijf / bekenden ende verliden dat zij ghegheuen ende bewijst hebben / gauen
ouer ende bewijsden in aelmoesenen puerlec om(m)e gode / ende om(m)e hare zielen salicheit Jngherecht. ende in ghestadegher
ghiften sonder enich wederroepe(n) he(re)n Janne van camdonc hare(n) zone / monc int tgodshuys van sente michiels Tant-
werpen / Die Twee oude guldene hallinghe / ende een vierendeel van Eenen ouden guldene(n) hallinghe . Ende die Twee Capoe-
ne / ende Een vierendeel van Eenen capoene / Elcs jaers erfleke(r) Renten / die sij hebbende ende houdende siin / op een stucke
lands houdende omtrent een vierendeel buynders letel meer oft min / metten gronde / ende met al dat daer toehoert /
gheleghen Achter claepdorp tuschen Jan Rams land was in deen zide / ende jan gherits land in dande(r) zide / ende die
verschinen Alle jare op Sente bauen dach alsoe sij ons seiden / Te hebbene/ op teheffene / ende ane te veerdene / den vors he(re)n
Janne van camdonc / de vors erfleke Rente / vloghs alse Jan van camdonc siin vader / ende lijsbet siin moeder beede van liue
ter doet come(n) siin / Ende dese vors ghifte begheerden ende wouden Jan van camdonc en(de) lijsbet siin wijf vors dat zij den vors
h(er)en Janne haren zone vaste en(de) ghestade bleve Jnder vaster / ende Jnder ghestadichster vorme(n) en(de) ordinanchien dat eneghe
ghifte ghestadich bliuen mach / Alsoe dat de selve her Jan / dese vors erfleke Rente / vloghs na des langhstleuenden liue(n) van
sinen vader ende sijnre moeder vors / vrilec ane veerden / opheffen en(de) ghebruyken sal moghen / ende in alre maniere(n) sinen
vrien wille daer mede doen sonder calengieren oft wedersegghen van yemende(n) teeuweleken daghen . Jnkennessen van desen
l(ett)ren bezeghelt met Onsen zeghelen / Ghegheuen Jnt Jaer ons heeren alsmen screef m . CCC . ende Tachtentich opden dertiensten
dach vander maent Diemenheet januarius .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]