[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 335r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi . Jacob stutin als profst ende mathiis staec Jhan dam(m)an gillis dibboud ende Rugger vanden houte als Scepenen in de stede van curtrike in dese tijt
doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte lettren zullen sien of hoeren lesen Dat mabelie skranen ende zegher de krane ende han(n)in de krane
hare kindre ziin com(m)en voer ons Ende hebben verkent ende verlijt dat ver marie vander banc heft Jeghen hemlieden ghecocht ende wel betaelt . Een
ende dertech scellinghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen zal in de stede van curt(ri)ke
Jaerlix telken daghe vanden paiementen De welke eruelike Rente voers. si hebben beset ende bewijst vp harelieder huus ende erue gheheel staende
ende ligghende binden scependom(m)e vander stede van curtrike buten der steenpoerten an de zuutzide vp den knoc vander strate alsoe men gaet te
zweuenghem waert tusschen ver marien vander banc voers. hus ende erue andeenzide Ende den hoeghen viuer an dander zide . Vten welken
huus ende erue voers. gheheel si hebben verclaert dat voeren gaet Jaerix te Renten . drie hallinghe paris. siaers sonder meer . Te gheldene
dese voers. een ende dertech scellinghe paris. siaers erueliker Renten ver marien vander banc voers. of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen
zal elke siaers te half aprulle ende dies zal gheuallen deerste paiement te half aprulle erst com(m)ende / Ende alsoe voert gheldende van Jare te
Jare eruelike ghedurende ende ten voers. daghe . Ende van desen voers. een ende dertech scellinghen paris. siaers erueliker Renten So ghinghe(n)
vte mabelie skranen zegher ende han(n)in de krane hare kindre voers. ende ghelensden wel ende wettelike na costume ende vsage vander stede
van curtrike te ver marien van der banc bouf voeren ghenomt Ende soe ver marie was der toe ghedaen ende der ingheeruet wel ende wettelike
na costume ende vsage vander voerseider stede van curtrike Jn kennessen van wareden hebben wi profst ende Scepen(en) voerenghenomt dese
p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onssen p(ro)pren zeghels vtehanghende . Ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gratien als men screef duzentech drie
hondert . zeuen ende vichtech den Sestienden dach in Aprulle ..


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]