[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 21r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
WI . Pieter stutin ende fransois van copenhole als Scepenen inde [ste]de van curtrike in dese tiit doen te wetene allen den ghenen die dee p(rese)nte
lettren zullen sien of hoeren lesen Dat Joncvrauwe kateline van b [?] Clais wedewe es com(m)en voer ons Ende heft verkent ende ver[lijt]
bi goeder voersienecheden dat soe heft ghegheuen om(m)e gode [ende] [?] der kerke van Sente martins van Curtrike . Vichtiene [scel]
linghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende [Os] vanden viue ende dertech scellinghen paris. siaers die hare ghebeuren te [ha]re
deele van den drien ponden paris. siaers die vrauwe anne van moerselede nonne in den cloestre te groeninghe houdende es te [haren] [liue]
dewelke soe cochte in tiden verleden Jeghen Clais lourse ende Joncvrauwe katelinen van beuerne voerseit Van den welken [?]
siaers voers. . de dertech scellinghe par. siaer ziin beset ende bewiist vp loenis cobbouts huus ende erue staende ende ligghende [?]
tusschen Robbrecht p[ii]ps huus ende erue an deen zide Ende loenis cobbouts voerseit huus ende erue an dander zide Ende vallen telke [?]
vrauwen daghe ter licht messe .. Jtem de twintech scellinghe par. siaers ziin beset ende bewiist vp hannin Rolken huus ende erue [?]
de tiene scellinghe par. siaers ziin beset ende bewiist vp Fierin sionghen huus ende erue staende ende ligghende dese voers. twee [?]
ende eruen ouer de leye tusschen lambrechts wachters huus ende erue an deen zide ende Jhan houtstraten huus ende erue an dander
Ende vallen dese acht(er)ste dertech scellinghe par. telken Sente bauesmesse .. Ende wel es te wetene dat vrauwe anne nonne voers. zal
bliuen behoudende hare voers. Rente also langhe als soe leuen zal Ende welken tiden dat vrauwe anne voers. zal wesen gheuaren van
liue ter doot So zullen de kercmeesters van Sente martins voers. hand slaen ande voers. vichtiene scellinghe par. siaers ende da[r] [of] ghe
bruken paisiuelike voert an teeweliken daghen .. Jn kenness. van wareden hebben wi Scepen(en) voeren ghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onsen
propren zeghels vtehanghende .. Ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gra[t]ien als men screef duzentech drie hondert neghene ende viertech .
den zestienden dach in nouembre ..

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]