[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 18r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
WJ Jhan bollaert als Profst .. zegher van beuerne / Oliuier maertin / Lambrecht vanden ackre / ende Jhan van der verheeke Als Scepenen in de stede van Curtrike
in die tiit .. Doen te wetene allen den ghenen die dese presente lett(r)en zullen sien Of hoeren lesen .. Dat Jhan van moerighem / ende griele paneels ziin wettelike
wiif ziin com(m)en voer Ons / Ende hebben werkent ende verliit dat Jacob de walsche heft Jeghen hemleden ghecocht ende wel betaelt . Sesse scellinghe par. siaers er-
ueliker Renten beset ende bewiist vp haerleder huus ende erue staende ende ligghende Jn de Cabelstrate tusschen willems van den gheenste huus ende erue
an deen zide . Ende Jhan s[cormii]ts huus ende erue an dander zide .. Te gheldene dese voers. eruelike Rente ewelike ghedurende . Jacoppe voers. Of den bringher van
desen p(rese)nten l(ett)ren elke siaers te sente baues messe .. Ende ies gheualt deerste paiement te Sente baues messe die wesen zal int Jaer .m.ccc. zeuen ende viertech .Ende
alsoe voert gheldende van Jare te Jare ewelike ghedurende ende ter voernoemder termine . Voert Jhan ende griele ziin wettelike wiif voers. verkenden voer ons sce-
pen(en) bouenghenoemt ende seiden dat vten voers. huus ende Erue Jaerli[x] gaen . twee scellinghe par. siaers te Renten sonder meer / voer dese . voers. sesse schellinghe
par. .. Van den welken Sesse schellinghe par. siaers eruelike Jhan ende griele ziin wettelike wiif voers. ghinghen vte ende ghelnsden wel ende wettelike na costume
ende vsage van der stede van Curt(ri)ke te Jacobs bouf voers. Ende hi Jacob wasser toe ghedaen wel ende wett(elike) na costume en(de) vsage van der voers. stede .. Jn kennessen van wa
reden ende om(m)e wi Profste ende scepen(en) bouenghenoemt waren daer alle dese dinghen voers. wel ende wett(elike) vulcom(m)en ende ghedaen waren naer costume en(de) vsage van
der stede van Curt(ri)ke alsoe voerseit es So hebben wi dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met Onsen p(ro)pren zeghels vtanghende .. Ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gra-
tien als men screef . Duzentech drie hondert . zesse ende viertech .. den Viue ende twintechsten dach in Septembre .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]