[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 16r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
WJ Jhan bollaerd als proofst . Lodewijc wicke lambrecht van den ackre / zegher van beuerne . ende oliuier maertin . Als Scepenen in de stede van Curt(ri)ke Jn die tiit .
Doen te wetene allen den ghenen die dese presente lettren zullen sien Of hoeren lesen .. Dat neete Aens es com(m)en Voer Ons / Ende heft verkent ende verliit . dat
Rugger de Clerc heft Jeghen hare ghecocht ende wel betaelt . tweelef scellinghe par. siaers eruelike te Renten den groeten torn. Ouer tweelef pen(n)inghe par.
Of munte Jn auenante . beset ende bewijst vp hare huus ende erue staende ende ligghende jn de papenstrate tusschen Rugger Veys huus ende erue an deen
zide . Ende willem bierts huus ende erue an dander zide .. Te gheldene dese voers. eruelike Rente ewelike ghedurende elke siaers telken onser vrauwen
daghe ter lichtmesse / Rugg(er) voers. of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen zal .. Ende dies gheualt deerste paiement te Ons(er) vrauwen daghe ter licht
messe erst com(m)ende . Ende alsoe voert gheldende van jare te jare ewelike ghedurende Ende ten voernoemden daghe .. Van der welker Erueliker Renten
voers. neete voernoemt ghinc vte ende ghelensde wel ende wettelike na costume ende vsage van der stede van curt(ri)ke te Ruggers bouf voerseit . Ende
hi Rugger wasser toe ghedaen wel ende wettelike na costume ende vsage van der voernoemder stede .. jn kennessen van wareden Ende om(m)e dat wi
Profst Ende Scepenen bouenghenoemt p(re)sent waren daer dese voers. dinghen bi Ons wel ende wettelike vulcom(m)en ende ghedaen waren na costume
ende vsage van der stede van Curt(ri)ke alsoe voers. es So hebben wi dese p(rese)nte lettren ghezehelt met Onsen p(ro)pren zeghels vtehanghende .. Ghe-
maect ende ghegheuen intJaer van gracien als men screef . Duzentech drie hondert viue ende viertech den Sesten dach in Speurkle -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]