[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
KEnlijc zij allen lieden dat hee(re) loy van den bossche priester om(m)e zekere saken van caritaten daer toe dat hem sine consciencie purret ende dat hi in tiden vorleden ghewest heeft capellaen van eere capelrien jnt hospitael van Audenaerde gheinstitueert ter hee(re)n
van sente lijsbetten in de capelle van den zieke / de werke der ontfaermicheden vor oeghen hebbende / Aensiende oec ende merkende de ghebrechlichede des meinsschen ende dat elke creature steruen moet niet wetende de wile no den tijt / Ende oec dat de
voer capelrie zee(re) arem es / niet meer wert zijnde dan .xij. lb paris siaers vlaemscher mu(n)ten in erfeliken renten / Ende der welker renten de vors capellaen es ghehouden / ende moet celebreren ofte doen celebreren alle sondaghe eene messe in de vors capelle
behoerende ten patronaetscepe collacien ofte presentacien van den heeren den prochipapen van Audenaerde / vten welken vors hee(re) loy vors bi goeder vorzienicheden ende ripen rade / om(m)e te ghecrighene deewelike goet ende bliscap ouer deertsche / ende oec de ontfaer
micheit
ons heeren ten vtersten jugemente / Ter heeren ende loue van gode onsen hee(re) / ziere ghebenedider glorieuser moeder der maegt sente marien / sente lijsbetten / ende allen gods heleghen / jn verlanessen van allen sinen sonden / ende om(m)e de salicheit van
ziere zielen ziner vader ende moeder / ziner vrienden / ende allen anderen zielen daer af dat hi yet te bet heeft ghehadt in sinen leuene / heeft ghekent ende ghelijt / kent ende lijt / dat hi heeft ghegheuen teeweliken daghen / voert meer ende gheeft als nv bi der tenueren van
desen wetteliken brieuen / puerlijc om gode ende in puerer aermoesenen / fransen van der beke clerc vten bisscopdomme van doernike / als nv capellaen zijnde van der vors capellen / ter vors capelrien bouf ende anders niet / ende in vermeereringhen ende ver
beteringhe(n)
van der vors capelrien / ende van den dienste ende loue van gode / een dachwand ende sestich roeden eruen in den lochtinc ligghende buter eynpoerten tusschen steuins van ghend lochtinc an deene side / ende verghinen zwaters oere lochtinc an
dandre zide / met .vj. schelle paris der vors mu(n)ten erfeliker renten vten vors erue gaende der stede van Audenaerde / Jtem noch sesse pond paris der vors mu(n)ten erfeliker renten / die hee(re) loy vors heeft op jans huus van coyen staende bi den meynaerde
tusschen franssoys van den bossche zijns broeder huuse was an deene zide / ende pieter seys huuse ende erue an dandre zide jn der manieren ende condicien hier na volghende / Dats te wetene dat de capelaen van der vors capelrien die nv es ende jn
nacom(m)enden tiden werden sal eewelike voert meer sal moeten ghehauden sijn / ende gheobligiert in sine ziele ende consciencie / ouer de ziele van den hee(re) loye vors zier vader ende moeder ende der ander ziele vors / te celebrerene ofte te doen celebrerene bi hem ofte bi andren in elke weke eene messe van requiem alst hem best ghelieuen sal / Ende eene andere ghestecte messe alle vriendaghe van den helighen cruce vor den Autaer van sente lijsbetten vors / Ende voert oec lesen in elke weke
vighillien met .ix. lessen lauden ende commendacien ouer de zielen vors / Ende gheuielt dat niet en sal ofte god wille dat de vors capellaen in eenighen ghebreke ware / ende de vors twee messen in elke weke niet en celebrierde ofte daden celebreren bi hem ofte bi andre(n)
ofte oec de vighillien ende com(m)endacien niet en lase alsoe vors es / So begheert ende wilt als nv de vors hee(re) loy ende ordeneert dat de vors capellaen verbueren sal betalen ende moeten gheuen / der Joncfrauwen die de vors zieke verwaren sal ten zieken bouf twee schelle
paris der vors mu(n)ten van elker messen / daer af dat hi in fauten sal werden vonden / alsoe dicwile ende menichwaerf als hi se vergheten sal ofte laten te doene / Ende die fauten ende ghebreke so bewijst ende beset hee(re) loy vors met voogde te verhalne te hebbene
ende te ontfane op de vors eruen ende renten bi den bringhere van desen ieghewordighe cyrographie / ofte hare copie autentike hebbende jn den name van den zieken jnt vors hospitael ghebedt ziec ligghende / om(m)e die te te liuererene der Joncfr van den vorseide(n)
gods huuse / ende te deelne tharer discrecien den vors zieken ende te distribuerene omme de vors zieke mede te lauene / waer mede de vors hee(re) loy last hare consciencie ende bidt oemoedelike ende met neereste / mier vrauwen der prieusen ende conuente van den hospitale vors / ende specialic der Joncfr van den zieken vors / dat zij in vormen van caritaten ende / werke van ontfaermicheden willen dese ieghewordighe ghifte ende ordenanche wel ende staervelike houden ende doen vulcom(m)en bi den capellaen vors jn der
manieren dat zij verclaert zijn / bi alsoe dat de vors capellaen rebel ware / ende selue de vors ghebreke niet betalen en wilde alsoe vors es / om(m)e hem ende alle andere daer mede te bedwinghene de vors goede ordenanche ende lastinghe van den hee(re) loye vors wel
te houdene ende te vulcom(m)ene / daer mede dat hi oec last de ziele ende consciencie van den capellaen vors / Nochtan souden moeten dese presente cyrograph(ie) ende hare tenuer goet vaste van werden bliuen ende wel ghehauden sonder eenich vermindren om(m)e altoes
dvors ghebrec wettelic daer mede te ghecrighene ende te verhalene / Ende om(m)e dat hee(re) loy vors begheert ende wilt dat sine vors ghifte ende goede ordenanche zullen teeweliken daghen altoes zijn voert meer wel verzekert ghehauden ende vulcom(m)en
metten vors lastinghen in der manieren vors sonder eenich belet van yemene daer in te mueghen doene / so heeft hem hee(re) loy vors van den vors eruen ende renten wel ende wettelic met voogde ter vors capelrien bouf ontheereft / Ende doe so was hee(re) clais
van gothem die men seit boruelt priester / als p(ro)curerer van den vors capelaen ter vors capelrien bouf ende anders niet in de vors erue ende rente met voogde wel ende wettelic gheheereft na costume ende vsage van der vryheden van Auden(aerde) / omme
alle de lastinghen obligacien ende ordenanchen vorscreuen daer an te verhalene daers te doene ware / ende de vors capellaen in eenighen fauten vonden worde van vulcom(m)ene / Ende in dier manieren so heeft de vors hee(re) clais als p(ro)curerer van der vors capellaen ende in den name van der capelrien vors ouer hem ende alle sine nacom(m)ers capellane zijnde van der vors capelrien gheloeft wel ende loyalike te houdene ende te vulcom(m)ene sonder eenighe fraude daer in te saukene Jn kennessen ende
orconscepen der waerheden so hebben wij meester jan van der meere / lodewic van den hecke / jan van der heyden ende
Arend van maerke alse schepenen in Audenaerde in dese p(rese)nte cyrograph(ie) ghezeghelt elc onser met sinen propren zeghele vte hanghende
Dit was ghedaen jnt jaer ons hee(re)n als men screef dusentich drieondert ende achte en neghentich den ellefsten dach in h[o]ymaent


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]