[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 065r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van aelst Gillijs de lantmete(r) en(de) Gillijs van corttenboschs doen te weten(n)e allen lieden dat com(m)e(n) es
vor ons her gillijs van horne prieste(r) . En(de) heeft ons kinlijc ghemaect dat de vorghen her gillijs / en(de) ghertrud van
horne siin suste(r) / hebbe(n) ghegheue(n) en(de) gaue(n) in tiden vorleden / den heyleghengheest van aelst / eene(n) sac corens / en(de) der [ arm(er) ]
femerien vanden beghinhoue van aelst eene(n) sac corens / bede aelst(er) mate(n) / dats te weten(n)e also sulc chore(n) alse men vte mete(n)
sal vt(er) vorster molen die min hee(r) den borchgraue van aelst toe behorende es / welke twee sacke corens vors her Gillijs en(de)
ghertrud vorghen wettelijc bede beset en(de) bewijst hebben en(de) elc met voeghde . op hare twalefste deel en(de) recht dat sij beede
in de vors molen hadden en(de) hebben ghelijc de wetteghe tsartren die daer af ghemaect siin en(de) waren wel in houden en(de) vercla-
ren En(de) wa[nt] nv de vorghen molen en(de) dbewijs verbrant en(de) ghedestruweert siin / so eest dat de vors her Gillijs van horne
begheert en(de) wilt dat de vorghen heylegheest en(de) femerie bin(n)en aelst / bliue(n) op hare vors ghiften sond(er) in eeneghe(n) naco(mmenden) tiden eeneghen cost ofte last te hebben(n)e / Om(m)e de vorghen molen hulpen doen te maken(n)e / maer altoes alle acht(er)stelle

an tvors twalefste deel te verhaelne en(de) te verreken(n)e En(de) daer toe so gheeft de vorghen her Gillijs / sesse pond gro torn vlaen
derscher mu(n)ten / ofte also vele alse siin twalefste deel sal costen te maken(n)e altoes her Gillijs wetteghen oere en(de) nacom(mer)s te
behouden(n)e na de doot van hem op tvors twalefste deel dat boue(n) de vors twee sacke corens com(m)en sal En(de) al dit ghelijc vors(screuen) staet / so heuet her gillijs vors wettelijc beset en(de) bewijst en(de) met voeghde /op alle dat goet dat na de doot van
hem bliuen sal / ligghende rurende ghewon(n)en en(de) onghewon(n)en / onsen vonnesse toe behorende Jn kinnessen der waerheit
en(de) vt(er) neresten begherte(n) van her gillijse vors So hebbe(n) wij scepen(en) boue(n)ghen dese l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pre(n) seglen wt-
hanghende dit was ghedaen int jaer ons he(r)en alse men screef dusentech driehond(er)t en(de) een en(de) tachtentech den jerste(n) dach i(n) noue(mbre)

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]