[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 080r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wy wouter van der gracht Jhan vlieghe rase de haghemutere Gillis minne Jhan van ker[eghem]
Jhan moelmersch ende maes van brakele .. Scepenen van Gheroudsberghe maken Cont ende ken[lic]
allen den ghenen die dese letteren zelen sien Ofte horen lesen . Dat steuin van ronse de mersman ess[sculdich]
wetteliker scout ende Erfeliker renten .. allaemse boudets ende sinen Oere dertech oude gro [?]
Coninx tornoyse siaers van scoeninx munte van vranckerike goet ende Gaue ter welker
renten voers allaems voerenghenomt Commen es ende der Jnne gheheruet wel ende te
wette ende heefter al af ghedaen dat hire af sculdech was te doene bi wette de welke rente
voers steuin voerenghenomt heeft beset ende bewyst den voers allaemse op sin huus ende
op sin Erue in allen den ghelaghen dat gheleghen es bi der [mi]er brugghen tusschen fier
kints baertmak(er)s huus ende Erue was in deen side ende allaems boudets huus ende Erue in
dander side .. Ende es te wetene dat steuin voers en(de) sin Oer ofte de ghene die dit voers
huus ende Erue houdende zelen sin . zullen moeten ghelden allaemse voerenghenomt ende sinen
Oere dese voers dertech oude grote Coninx tornoyse ofte de werde der af in anderen munten
Emmer elkes siaers Euwelic durende telken paesschen Ofte Emmer elkes siaers Euwe
lic telken belokenen tscinxenen naer paesschen volghende vergouden te hebbene Ende es te
wetene ware dat sake dat steuin voers ofte sin Oer ofte de ghene die dit voers huus en(de) Erue
houdende souden sin niet engouden allaemse voerenghenomt en(de) sinen Oere dese voers rente
Emmer elkes siaers Euwilic durende telken paesschen ende belokenen tsinxenen naer
paesschen volghende ouer lede eer dan dat dese voers rente vergouden ware dat dan allaems
voerenghenomt ofte sin oer soude moghen hare hant slaen ane dit voers huus en(de) Erue in alen den
ghelaghen dat gheleghen soude sin herd vast ende naghelvast ende houdent Euwelic paysiuelic
ghelic haren anderen goede sonder enech mesbeuren no sonder enech wederseghen van yemene
alse waerbi dat steuin voers no sin Oer no de ghene die dit voers huus ende Erue houdende soude
sin nemermeer negherande recht der ane clameren eeschen no ghecrighen en mochte
enware bi wille ende bi consente van allaemse voers ofte van sinen oere .. Voerd soe es te wetene
dat steuin voers no sin Oer nemmermeer maken enmoghen poerters no poertessen op dit
voers huus ende Erue . Ende Omme dat wy Scepenen voerenghenomt willen ende begheren
dat alle dese dinghen bliuen ghehouden Euwelic goet vast ende ghestade in allen den manieren
dat si voersc(r)euen sin . soe hebben wy ouer ons ende ouer Scepe[nen] die naer ons [Scepenen]
zelen sin te Gheroudsberghe dese presente let[t]re [doe] bezeghelen met den Co[ntresayele]
van onsen Scependomme hute hanghende bi der beden ende versouk[e] van beeden [?]
ghenomden partijen Dewelke was ghemaect ende ghezeghelt Jnt Jaer ons her(en) al[se]
men screef dusentech driehondert tue ende dertich sdisendachs naer sente baufs dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]