[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 122 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin en(de) die te commene siin Dat dit es dordinanche en(de) tbegheren van ver catelinen Cardenaels piet(er) Cardenaels wiif was daer god die ziele af
hebben moete van broeder ihanne Cardenale En(de) van jonfrouwe liisbetten Cardenaels ver Catelinen kinde(re)n voers dat es dat heme ver Cateline en(de) jonfrouwe liisbet
voerghenoemt wel en(de) wetteliic hebben onterft om(m)e gode in pure almoesinen van al den renten die hieronder staen bescreuen in al der maniere(n) c(on)ditien en(de) voer
worden dat hier naer ghespecificeert es en(de) ghesondert jnt eerste dat elc van ver Cateline(n) en(de) jonfrouwe liisbette(n) voers moeten bliuen in possessien van heffene
en(de) te hebbene van den goede dat hi nu houden(en) es op den dach van heden waert gheleghen es alse langhe alse elc leeft binnenpoerte(n) ofte derbuten En(de) ware oec
dat sake dat ver cateline voers storue ofte ghinghe van liue ter doet voer liisbetten haerre dochter voerghenoemt dat dan jonfrouwe liisbet voers sal
houden en(de) ghebruken van al den goede daer nu ver Cateline voerghenoe(m)t af es in possessien den dach van heden En(de) alsoe die ghelike waert dat jonfrouwe liisbet
voers storue voer v(er) cateline haerre moeder voerghenoemt dat dan ver Cateline voers gheheel besitten soude al tgoet dat jonfrouwe liisbet voerghenoe(m)t
nu af es in possessien te hars selfs boef en(de) te broeder ihans boef voers alse langhe alsi leefde En(de) ware dat sake dat broed(er) ihan voerghenoemt langher leefde dan
ver cateline siin moeder voers so willen en(de) beghe(re)n ver Cateline en(de) joncfrouwe liisbet voerghenoemt dat men Jaergheliics gheue al tgoet daer si nu af siin
in possessien den voers b(r)oder ihanne in pure almoesinen om(m)e gode alse langhe alsi leeft ofte den ghene die dese Cyrographie brincht van sine(n) weghen En(de) dan voert naer
der . iij . voers porsoene leuen te gheuene in profite ou(er) haer zielen en(de) ou(er) al der gheenre zielen daer siit ouer begheren in al der maniere(n) dat hier naer staet bescreue(n)
Jnt eerste ten tsaerteroene(n) van den bossche . xiij . s paris siaers erfeliker renten om(m)e haer jaerghetiden te doene binne(n) den godshuse va(n) den bossche ou(er) haer ziele(n) en(de)
ou(er) al der gheenre ziele(n) daer siit ou(er )begheren jtem den heyleghen gheest van gheroutsberghe . xx . s paris erfeliker jtem . vi . s paris siaers erfeliker renten
der kerken van sente Cateline(n) om(m)e jaerghetiden te doene ou(er) haer ziele(n) en(de) ou(er) al der gheenre zielen daer siit ou(er) begheren en(de) lampte(n) mede te doene berne in dieselue kerke
jtem der kerken van der Capellen op de marcht . x . s paris siaers erfeliker renten om(m)e haer jaerghetiden te doen doene ou(er) haer zielen en(de) ou(er) al d(er) gheenre zielen daer siit
ou(er) beghe(re)n en oec lampten te doen bernene binne(n) dier seluer kerken En(de) dat si oec van dien x s moete(n) gheue(n) . ii . s paris siaers erfelik(er) rente(n) onser vrouwen broed(er)scape
binne(n) dier selu(en) kerken jtem den hospitale van gheroutsberghe . l . s paris siaers erfeliker renten en(de) v s paris siaers den armen van dien selue(n) hospitale te pita(n)sen En(de) v s paris siaers erfeliker rente(n) der jonfrouwen van dien hospitale die dese rente die hoere(n) te deser jeghenwordegher Cyrographien ontfaen sal en(de) wt
gheuen gheliic dat dese Cyrographie in hout en(de) datterin ghespecificeert es en(de) ghesondert jtem den fremenueren van oudenarde . vi . lb paris siaers erfeliker
rente(n) jaerliics te gheuene in pure almoesine(n) om(m)e goede te . iij . tiden van den jare dats te verstane te paeschen te tsinxene(n) en(de) te kersauon(de) om(m)e eenp(er)like ghedinkenesse
te hebbene en(de) te doene van den zielen der voers p(er)soene en(de) daer siit ou(er) begheren en(de) voert te doen / ghelouene wel en(de) ghetrouweliic te doen verdienene jtem dien
seluen fremenueren xliiij s paris siaers erfeliker renten om(m)e der mede eene lampte te doen bernene voer theylech Cruce bi daghe en(de) bi nachte een p(er)like te(n) eeuwelike(n) daghe(n)
en(de) bleuer jet ou(er) dat te kerne ten meesten baten en(de) profite van dier seluer kerken En(de) es te wetene so wie dat dese Cyrographie brincht naer die doet van broed(er)
ihanne voers van der voerscreuenre fremenuere weghen van oudenarde dat men hem [?] paris siaers erfeliker rente(n) en(de) xliiij s paris siaers sal moete(n)
gheue(n) in al d(er) maniere(n) dat es voerscreuen en(de) ghesondert En(de) om(m)e dese voers dinghen en(de) pointen al wel en(de) tameliic ghedaen te sine naer tmenen en(de) tbegheere(n) va(n) den iij .
voers p(er)soenen so hebben ver Cateline en(de) jonfrouwe liisbet voers al de voerscreuene almoesine beset en(de) bewiist op al dese rente(n) die hiernaer staen ghescreuen Ende mits dien welke
miin vrouwe de prieuse wten hospitale van gheroutsberghe ou(er) haer seluen en(de) ou(er) [d]ie vrouwen prieusen selen siin hiernamaels van dien seluen hospitale es com(m)en tallen den
erfeliken rente(n) die hier naer staen ghescreuen wel en(de) te wette en(de) voert wettelic der jn gheerft wten groete(n) berrouwene va(n) den . iij . voers p(er)soene(n) ten voers hospi
tale En(de) heefter oec al af ghedaen den he(re) en(de) d(er) wet dat sire sculdech af was te doene bi wette naer sede costume en(de) vsage van d(er) poert van gheroutsb(er)ghe behoude al de(n) voers voers
voerworden Jnt eerste so es miin vrouwe de prieuse voers wetteliic gheerft in xl . s paris siaers erfeliker rente(n) op m(er)griete(n) huus en(de) erue va(n) d(er) mole(n) jtem jn xxv s paris siaers
erfeliker rente op gill(is) boudins huus en(de) erue was jte(m) m . xx . s paris siaers erfelik(er) rente(n) op lieuins huus en(de) erue van winhusen Jtem m . xx s paris siaers erfeliker rente(n) op gill(es)
ots huus en(de) erue in putsemain jtem jn . v . s paris siaers erfeliker rente(n) op ihan ihan(n)e huus en(de) erue in putssemain jtem op ihans sguerneren huus en(de) erue in . vii . s paris
siaers erfeliker rente(n) jtem op ihan sbecs huus en(de) erue in putssemain jn . vii . s paris erfeliker rente(n) jtem in . x . s paris siaers op ihans scamm(er)s huus en(de) erue erfelik(er)
rente(n) jtem m xxx . s paris siaers erfeliker rente(n) op ser gillis borremans huus en(de) erue in de steenstrate gheleghen En(de) tal desen voerscreuene(n) rente(n) es miin vrouwe
de prieuse voers com(m)en wel en(de) te wette gheliic dat es voerscreue(n) met al den vastheden en(de) voerworden die wettelike tsaertere(n) en(de) Cyrographien spreken in hou
den en(de) wel verclaren die van den voers renten ghemaecht siin voer wet van gheroutsberghe en(de) naer doude vsagen gheliic dat men oude rente(n) gheplo
ghen heeft te nememe En(de) al dit in dier manieren ware dat sake dat miin vrouwe die prieuse voers ofte die namaels in haer stede selen siin niet ne ghaue(n)
de voers almoesine(n) en(de) rente(n) in al der maniere(n) en(de) gheliic dat voerscreue(n) es en(de) ghesondert en(de) si in eeneghen pointe ware te Cort ofte in ghebreke dat dan
de prouiseres van den heyleghen gheest van gheroutsberghe an al die ghiiften die den voers gasthuse ofte hospitale ghegheuen souden siin wte ghedaen . v . s paris siaers
erfeliker renten den armen te pitansen haer hant souden slaen om(m)e die ghiften die tvoers hospitael soude hebben ghehadt te deelne jaerliics den armen binne(n)
der prochien van gheroutsberghe Ende voert te doene naer die vorscr[eu]ene ordinanchen en(de) dat miin vrouwe de prieuse voers ghedaen soude hebben en(de) sculdech
ware te doene gheliic dat voerscreuen es en(de) ghesondert En(de) mits dien so es [te] wetene ware dat sake dat mire vrouwen der prieusen voers guame
cost faute ofte scade ofte dat si dinghen moeste om(m)e dese voers renten te in[d]ene en(de) te ghecrigheue ofte om(m)e( )voert te geuene daer si voere(n) gheordineert
siin en(de) ghesceden ofte in wat manieren dat ware in ocquoisone van den voers rente(n) dat si dien cost scade en(de) faute soude nomen vergolden tuschen haer
en(de) gode van elcs dele naer die guautiteet van sinre renten ofte almoesinen wte ghedaen dat den voers hospitale altoes gheheel soude bliue(n) de
voerscreuene . iij . lib paris siaers erfeliker renten gheliic dat es voers sonder jet af te slane ofte te minderne van jeute / hier ouer ware(n)
jhan vranx en(de) ihan van remecourt scepenen van gheroutsberghe jnt iaer ons heren alse men screef dusentech driehondert
en(de) drienviertech den tuentuintechsten dach van meerte ten jnghane

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]