[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
Jn den name ons hee(re)n heeft ghemaect de haude gheeraert Raephoeft zine ordina(n)che en(de) vt(er)ste(n) wille eerst beuelende he(m) en(de) sine ziele zine(n) sceppe(re) den
ghebenediden vader va(n) hemelrike ziner ghebenedid(er) moed(er) en(de) allen gods heleghen / En(de) wille voert dat nees fuex die me(n) seit vranx hebbe en(de) behaude
paisiuel vijf halst(er) en(de) eene viertale mesteluu(n)s binne(n) .iiij. d naest den beste(n) taudenaerde te leuerne te hare(n) liue En(de) daer toe een pont gro tsiaers oec
te hare(n) liue / op sine huse en(de) herue staende te pamele an deen zide naest gheeraerts van de(n) hende / en(de) an dand(er) zide naest jan vranx in diere c(on)dicie(n) dat zijn
hoir hare besette(n) moghe(n) binne(n) vrihede(n) daer zij alsoe wel beset zijn ofte bet / voert so heeft de vors gheer(aert) ghegheue(n) en(de) gheeft ziere met rine gheeraerts
docht(er) zijns soens een buu(n)re mersche lettel min of meer eewelijc duerende ne mare dat gheer(aert) vors vercoepe(n) mochte op dat hi wilde maer hi wille dat zijn zone
en(de) zijn docht(er) dit goet note(n) en(de) ploten euenghelijc toet an der tijt dat sine met(er)ne vors groet ghenouch es te treckene te huweleke of te eeneghe(n) andre(n) state
dan wilt gheer(aert) vors dat zout heffe eewelijc en(de) erfelijc maer stoorf ze zond(er) eenech wettelijc hoir bute(n) huwelike ofte eeneghe(n) bande van religioene So wilt
gheer(aert) vors dat de gront vors altoes keere te sine(n) hoire waert jt(em) gheeft gheer(aert) vors noch ziner metrine(n) vors zijn bedde daer hi op leit met al datter
toe
behoert jt(em) gheeft gheer(aert) vors mine(n) hee(re) va(n) Eename en(de) sine(n) coue(n)te zesse ponde par op de(n) tijt dat me(n) sine huutvaert doen sal te petanche(n) En(de) der abderssen en(de) coue(n)te
van d(er) maegdendale .iiij. lib par oec te peta(n)che(n) jte(m) int hospitael taudenaerde .xxiii. sc par te petanche(n) jt(em) plaex docht(er) gheeraerdine(n) siere metrine(n) .xxiiij.
sc par jte(m) gheeft gheer(aert) vors ter fabriken der kerke(n) van pamele .xx. sc par tsiaers erfelike die he(m) de wedewe snellaerts erfelike schuldech es en(de) daer af
zijn cirog(ra)phie(n) jte(m) so gheeft gheer(aert) vors te sine(n) jaerghetide jonfr mergriete(n) zijns wijfs was gheeraerts zijns soens en(de) jonfr mergriete(n) ziere docht(er) .xv. sc
par tsiaers erfelike op baeniaerts hofstede te scoeresse jte(m) te mat(er)ne op tolfaerts hofstede .viij. sc par tsiaers erfelike en(de) die pleghe(n) te gheldene jans kindre
va(n) den dale die me(n) seit van kaniant jt(em) op valx ofstede .xij. sc par tsiaers erfelike tscoersse / en(de) dese jaerghetide(n) te doene jaerlijcs in de kerke van pamele en(de) dit
in diere maniere(n) met vigillie(n) sauonts / en(de) smaerghe(n)s met c(o)m(m)endatie(n) met diacone en(de) subdiacone / en(de) eene poese sauonts te ludene en(de) smaerghe(n)s hier af den
pape .vj. sc par den coste(re) .iiij. sc par elke(n) capellaen die daer comt te(n) dienste en(de) helpe(n) doen .iij. sc par en(de) diere niet comt niet hebbe(n) sal / en(de) den scoolmeeste(re) .iiij. sc
par En(de) voert dat de kercmeest(er)s doen hebbe(n) .xij. kerssen en(de) .xij. mi(n)ten der in om(m)e te offerne ou(er) de ziele(n) / en(de) datt(er) ou(er) blijft van d(er) vors rente(n) dat sal de kerke hebbe(n)
te hare(n) pourfite / en(de) dit beghert gheer(aert) vors dat ment teekene in den jaerghetide bouc / Voert gheeft gheer(aert) vors onser vrauwe(n) ghulde te pamele .xx. sc par
tsiaers erfelike op thuus en(de) herue jans van hoelant was / naest de(n) beghine(n) te pamele / dats te wetene als me(n) de ghulde op heft / en(de) tote an der tijt / dat men se
op heft / wilt gheer(aert) vors dat se de kerke hebbe te harer fabrike(n) jt(em) gheeft gheer(aert) vors de(n) beghine(n) in de borch de(n) beghine(n) bacht(er) kerken in de cluse en(de) de(n) beghinen
te pamele / elc va(n) den .iij. coue(n)ten .vj. sc par jt(em) gheeft gheer(aert) vors sine(n) p(ro)chipape .vj. lib par te verdienne / en(de) voert so schelt hi he(m) al quite dat hi he(m) schuldech es
boue(n) .ix. lib par / en(de) de .xxx. sc par die hi schuldech es te sente martinsmesse schelt hi hem oec quite jt(em) den coste(re) mits den .xij. sc par die hi he(m) schuldech es .xxiiij. sc
par jte(m) so gheeft gheer(aert) vors grielkine zijns zoens bastaerde docht(er) .xviij. lib par jt(em) gheeft gheer(aert) vors boidine en(de) arekine dreete elken .iij. sc gro jt(em) gheenine
sine(n) petrin .vj. sc gro En(de) oec wilt gheer(aert) vors vondemer mee schulde die me(n) redenlike toeghen mochte dat me(n) die golde met sine(n) goede / jn ken(n)essen
der waerheden So hebben wij arent cabeliau F. mer jans fransois crupen(n)inc en(de) lodewijc vande(n) hecke alse schepene(n) in audenaerde de transscrifte van
deser p(rese)nter ordinanchen bezeghelt elc onser met sine(n) p(ro)pren zegle vte hanghende Dit was ghedaen int jaer ons hee(re)n als me(n) screef .xiijc. en(de) xcij. den xxviij.
sten
dach van septembre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]