[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Sint-Michiels
idno 028 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij willem sprongh ende giliis de stoeuere scepenen in antw(er)pen maken cond dat vore ons quam in p(ro)pre persone jan van coudew(er)ue
ende bekinde dat hi wittelec v(er)cocht heeft den Conuente van sente michiels in antw(er)pen thore pitanchen behoef twaeleue pen(n)inghe
siaers oud(en) grot tornoise van mu(n)ten sconings van v(ra)ncrike ochte de werdde daer af in goeden ande(re)n paimente jaerleck(er) ende erfle
ker renten op siin huis hof en(de) op al datter toe behoerd ghestaen op de d [?] f tusschen beede de steden daer men gaet t(er) p [?] dek [?] en waert
ende op alle dat recht dat hi daer ane houdende es om(m)e ene sum(m)e van penninghen daer hem devorghenoemde jan van coudewerue
af bekinde al v(er)gouden / Soe dat tvorghenoemde huis ende hof met al datt(er) toe behoerd gherecht pand es / ende bliuen sal v(er)bonden ou(er)
de vorghenoemde twaeleue pen(n)inghe oud(en) grot tornoise erflaker renten te gheldene ende te gheuene alle jaere vanden vorgheno(em)de(n)
janne van coudewerue ende van sinen nacomenlinghen den vorghenoemden conuente altoes op sente ghertruden dach Jn ken(n)issen
van desen lette(re)n beseghelt met onsen seg(e)len Ghegheuen int jaer ons he(re)n alsme(n) screef m ccc drie en(de) veertech des woensdachs na
sheilecs crucen dach inde maent van meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]