[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen

kenlijc zij allen lieden dat jan van d(er) haghe waut(er)s van der haghe zone was En(de) marie van auteghem vor wetteleken huweleke en(de) in vorme(n)
va(n) wetteleke(n) huweleke hebben elc andre(n) ghegheue(n) en(de) op ghedreghe(n) gheue(n) en(de) draghen wetteleke bj voeghde elc op andren ghelijc en(de) in al d(er) manier(en)
dat hier naer v(er)claert staet dats te weten(n)e gheuielt dat jan vors eer voere van liue t(er) doet dan marie vors dat dan marie vors soude bliuen
behaudende en(de) bezittende alt tgoed herue(n) en(de) catteyle(n) hoe en(de) waert gheleghe(n) soude zijn waert binne(n) d(er) vrijh(eden) van auden(aerde) ofte d(er) bute(n) dat zij te gader
bezete(n) zoude(n) hebbe(n) niet vte ghezondert haer leue(n) lanc alle de bladinghe(n) der af hare te hebbene / En(de) d(er) ghelike in ald(er)zeluer manier(en) gheuiet dat marie
vors eer voere van liue t(er) doet dan jan vors dat dan jan vors soude moete(n) bliue(n) behaudende en(de) bezittende alt tgoed herue(n) en(de) Catteylen hoe en(de) waert
gheleghe(n) soude sijn waert binne(n) d(er) vryh(eden) van auden(aerde) ofte der bute(n) dat zij te gader bezeten soude(n) hebben niet vte ghezondert sijn leue(n) lanc alle de
bladinghen en(de) de prouffiten hem der af te hebbene En(de) dit oec in diere condicien en(de) manier(en) dat de lancxt leue(n)de van jan(n)e en(de) marie(n) vors niet
ne sal moghen vercoepe(n) nochte bezwaren gheene eruen toehoerende den ghene(n) diere vore(n) ghevare(n) ware van he(m) beeden vors van liue t(er) doet nochte
dat de lancxt leue(n)de de Catteyle(n) die naer de Catteyle(n) die naer sine doet bliue(n) zele(n) dat hij die niemen(n)e ne sal bj ghifte(n) moghe(n) gheue(n) maer de lancxt
leue(n)de van janne en(de) marien vors mach de Catteylen v(er)coepe(n) en(de) v(er)teerre(n) op dat hijs ghebrec ofte noet heeft En(de) so wanneer en(de) so varinc dat de lancxt
leue(n)de van jan(n)e en(de) marie(n) vors gheuare(n) sal zijn van liue t(er) doet dat dan alle de Catteylen so wat catteylen dat zijn moghe(n) die naer de(n) lancxt leue(n)de
van he(m) beeden vors bliuen selen En(de) voert alle de herue(n) die jan en(de) marie vors te gader ghecocht mochte(n) hebben dat die zele(n) moete(n) gaen en(de) v(er)steruen
deene heelt op doer van jans ziden En(de) dander heelt op doer van marien ziden En(de) alle de ander herue(n) zelen moeten gaen ten hoyre en(de) ter ziden van
dat zij com(m)en zijn En(de) jan en(de) marie vors zelen moghe(n) harer beeder Erue(n) vercoepe(n) op dat heml(ieden) ghelieft also langhe als zij beede leuende zijn
voert ware alsoe dat hieme(n)t quame van scgheens hoyre van diere vore(n) gheuare(n) sal zijn van liue t(er) doet van janne en(de) marien vors welcx hoyr
dat ware die jeghe(n) dese vorseide ordinnantse(n) en(de) goedinghe(n) ghinghe(n) stake(n) ofte daden steke(n) fuuten fraude(n) zochten in Eenigher manier(en) in deele
ofte in al te wat wetten dat ware waert met spiritueel waert met temporeel so verken(n)en jan en(de) marie vors al nv den lancxt leuende van jan(n)e en(de)
marien vors dan macht te hebbene eene wetteleke schult te jnnene ou(er) de vors ordinnantse en(de) goedinghe van .iijc. lb par vlaend(er)scher munte(n) op
alzulc goed als naer hem bleue(n) ware van diere van janne en(de) marie(n) vors ghevare(n) ware van liue t(er) doet / zond(er) den lancxt leue(n)de van jan(n)e en(de)
marien vors hiet v(er)mindert te wesen(n)e dan van hare(n) rechte(n) deele naer de vryhede van auden(aerde) Ende dat hier vorseit es en(de) vorscreue(n) staet va(n) pointe
te pointe dat hebben jan en(de) marie vors elc ou(er) heml(ieden) en(de) haerlied(er) hoyr en(de) naercom(m)ers vor wetteleke(n) huweleke en(de) in vorme(n) van wetteleke(n) huweleke
ghelooft bewijst en(de) bezet wetteleke elc met voeghde op hemlieden en(de) voert op alt tgoed dat zij hebben en(de) hebben moghe(n) hoe en(de) waert gheleghe(n) es
eist binnen der vryheden van auden(aer)de ofte der buten jn kennessen en(de) orconschepe(n) der waerheden so hebben wij jan de busschere Ende jan
van heestert alse schep(e)n(en) in auden(aer)de dese presente cyrographie ghezeghelt elc onser met sinen zeghele vte hanghende Dit was ghedaen
den .xvj. sten dach van laumae(n)t jnt jaer ons hee(re)n als men screef .m.ccc. en(de) lxxxvj


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]