[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace I122p
settlement Sluis
region Zeeland (Zeeuws Vlaanderen)
WJE jacop buyc . jan van Cleyheem . bouden ver heylsoeten sone . willem vanden hamere . Euerboud Bouters sone will[em]
de wulf en(de) jan brant . scepenen inde Sluys . doen te wetene allen den ghonen die dese lettren zullen zien of horen lesen
Dat quamen vor ons alse vor scepenen . Riquard stoc en(de) karstine siin wettenlike wiif . en(de) ghauen vp in wettenliker
ghiften . machtilden willem pieter moenins sons wiue . alse te willem maries sons behouf . van twen scelighen goeder
houder groter tornoyse haerueliker renten tsiaers . ligghende binnen der kure en(de) binnen den scependomme vander sluus
vorseit . ande oostside vander kercstrate . dat estewetene in gillis vanden baerse huse en(de) ofstede daer hii te dien
tiden in woende . alrenaest ver magrieten jaghers huseµ en(de) ofstede ande ene side . en(de) maes vander manen huse alrenaest
ande ander side ; Dese welke vorseide rente men ghelt . ten drien terminen in elc jaer . dat estewetene te sinte jans
messe herstcomende teen dardendeel vandeser vorseider renten . en(de) tander dardendeel te sinte maertins messe herstcoemt
daernaer . en(de) tarde dardendeel te medewinter noch herstcoemt daernaer . en(de) hemmer also naeruolghende van jare te jare
haeruelike ghedurende ; Dese welke vorseide rente dierghelike dat hieruoren bescreuen en(de) besceden staet . de vorseide
Riquaerd stoc . en(de) karstine siin wiif vorseit wedden en(de) gheloueden alle bede . der vorseider machtilden . alse te willem
andries sons behouf . tallen daghen te wetten te waerne te sinen vrien heghendoume . vri en(de) quite en(de) tgheghens el
ken meinsche onghekalenghiert . sonder fute of malenghien ; Jn kennesse van aldesen vorseiden dinghen hebben wij scepenen
vorseit dese lettren beseghelt met onsen zeghelen vut hanghende . Dit was ghedaen vp dendarden dach van wedemaent
jnt jaer ons heren als men scref siin in caernation .m(°).CCC(°). en(de) dartich .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]